Zadania projektowe

Zadanie 1.01

Podstawy teoretyczne badań skuteczności regulacji jawności i jej ograniczenia
Szczegóły

Zadanie 1.02

Podstawy aksjologiczne jawności i ograniczeń jawności - jawność i ograniczenia jawności w demokratycznym państwie prawnym
Szczegóły

Zadanie 1.03

Analiza polskiej regulacji ograniczeń jawności oraz powiązanych z nimi aktów prawa europejskiego i międzynarodowego
Szczegóły

Zadanie 1.04

Opracowanie klasyfikacji publicznoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego
Szczegóły

Zadanie 1.05

Opracowanie klasyfikacji prywatnoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
Szczegóły

Zadanie 1.06

Analiza pozycji prawnej organów administracji, organów kontroli państwowej i ochrony prawnej w sprawach jawności i jej ograniczeń oraz ich kompetencji wobec podmiotów publicznych i niepublicznych, a także zasad współdziałania na tle porównawczym
Szczegóły

Zadanie 1.07

Analiza pozycji prawnej sądów w sprawach jawności i jej ograniczeń oraz ich kompetencji wobec podmiotów publicznych i niepublicznych, a także zasad współdziałania na tle porównawczym
Szczegóły

Zadanie 1.08

Weryfikacja regulacji jawności i ograniczeń jawności publicznych zasobów informacyjnych. Racjonalne wykorzystanie interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych i zbiorów pozarejestrowych, informacji o prawie i dostępu do akt
Szczegóły

Zadanie 1.09

Analiza i ocena modelu regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom oraz opracowanie koncepcji zmian zgodnych z zasadą demokratycznego państwa prawnego
Szczegóły

Zadanie 1.10

Ocena aktualnej polskiej regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń na tle standardów europejskich oraz analizy porównawczej z innymi systemami prawnymi. Rekomendacje dla władz publicznych
Szczegóły

Zadanie 1.11

Zwiększenie dostępu do informacji o prawie w zakresie jawności i jej ograniczeń przez wydawwnictwa prawnicze i prawnicze systemy wyszukiwawcze i ochrona własności intelektualnej
Szczegóły

Zadanie 1.12

Zwiększenie dostępu do informacji o prawie w zakresie jawności i jej ograniczeń poprzez organizację seminariów eksperckich, debat publicznych i szkoleń oraz stronę internetową
Szczegóły

Zadanie 1.13

Zwiększanie dostępu do informacji o ograniczeniach jawności przez wykorzystanie BIP i innych stron WWW podmiotów publicznych
Szczegóły

Zadanie 2.01

Opracowanie projektu kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń
Szczegóły

Zadanie 2.02

Opracowanie modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w Polsce i zasad, które powinny być stosowane przy tworzeniu aktów prawnych w rozpatrywanym obszarze
Szczegóły

Zadanie 2.03

Promocja modelu regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym
Szczegóły

Zadanie 2.04

Usprawnienie przepływu norm dotyczących ograniczeń jawności przez seminaria eksperckie, konferencje naukowe, działania edukacyjne oraz stronę internetową
Szczegóły