Cele szczegółowe

Dla realizacji celu głównego zostały wyodrębnione trzy cele szczegółowe, obejmujące opracowanie koncepcji:

  • zmniejszenie rozproszenia, poprawy spójności i uproszczenia regulacji jawności informacji i jej ograniczeń (cel 1);
  • racjonalizacja obciążeń administracyjnych związanych z ochroną informacji (cel 2);
  • zgodnego z zasadą demokratycznego państwa prawnego monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom w obszarze przetwarzania danych chronionych przed ujawnieniem (cel 3).

Dla realizacji celów szczegółowych:

  • dokonany zostanie przegląd prawa w zakresie zasady jawności i jej ograniczeń (tajemnic),
  • scharakteryzowane zostaną pozaprawne uwarunkowania (techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne) ochrony informacji,
  • przeprowadzona będzie analiza prawnoporównawcza prawa krajowego, europejskiego i wybranych krajów (w tym pozaeuropejskich),
  • sformułowana zostanie ocena realizacji celów regulacji, spójności poszczególnych aktów (relacji między aktami), stopnia skomplikowania wykonania przepisów prawa wraz z analizą prawnoporównawczą,
  • przedstawione zostaną modele regulacji jawności w Polsce i zasady, które powinny być stosowane przy tworzeniu aktów prawnych w rozpatrywanym obszarze.

Realizacji powyższych celów służyć będą poszczególne zadania, które zostały wyodrębnione w projekcie.