Konsorcjanci

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. NCBiR zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje bądź współfinansuje te programy, co przekłada się na rozwój innowacyjności w kraju. Jednostka realizuje programy i projekty zarówno krajowe jak i międzynarodowe, programy strategiczne i operacyjne oraz programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Podmiot pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Centrum dofinansowuje projekt Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym w kwocie 3 706 384,00 zł.

www.ncbir.pl    

                                                                                
Uniwersytet Kardynała Stafana Wyszyńskiego w Warszawie
jest wyższą uczelnią publiczną kształcącą obecnie ponad 16 000 studentów na 10 wydziałach i 32 kierunkach studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 1100 osób, w tym 737 nauczycieli akademickich. Mimo tego, iż jest jednym z młodszych uniwersytetów w kraju, kontynuuje długoletnie tradycje akademickie nawiązujące do Akademii Teologii Katolickiej. Oferta studiów obemuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich (pięcioletnie), zarówno w systemie stacjonarym jak i niestacjonarnym. Bogata oferta studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie realizowane na UKSW umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Większość prowadzonych kierunków posiada certyfikaty jakości kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

www.uksw.edu.pl                 

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej, której początki sięgają 1702 r. Tradycje Uniwersytetu odwołują się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Obecna kadra liczy około 1900 nauczycieli akademickich, którzy kształcą blisko 28 000 studentów na kierunkach humanistycznych i ścisłych. W jego strukturze znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane. Wśród studentów i pracownicków Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się 11 laureatów Nagrody Nobla, wśród nauczycieli akademickich - laureaci nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem i nagrody Prezesa Rady Ministrów.

www.uni.wroc.pl

 Wydawnictwo C.H. Beck istnieje na rynku od 1993 r. wydając publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury obcojęzycznej. C.H. Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich, które korzystając z 250 letniej tradycji dynamicznie rozwija się na rynku polskim. Prekursor podziału literatury prawniczej na przejrzyste i logiczne serie kierowane do konkretnego grona odbiorców, zarówno teoretyków jak i prawników, ale również osób niemających przygotowania prawniczego. Wydawnictwo sukcesywnie publikuje wyniki badań przeprowadzone w ramach projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym pństwie prawnym.

www.beck.pl

 

Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne to multidyscyplinarny think-tank skupiający kilkudziesięciu pracowników naukowych z kilkunastu uczelni oraz ekspertów - praktyków z instytucji publicznych - głównie prawników, informatyków, ekonomistów. Wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego, wzrost poziomu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji i tajemnic prawnie chronionych a także wspieranie modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki w administracji i gospodarce to podstawowe cele Stowarzyszenia. Prowadzona działalność naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa oraz działaność edukacyjno-popularyzatorska, w ramach której ogrnizowane są liczne konferencje, ma bezpośrednie przełożenie na osiąganie celów statutowych jednostki.

www.ncpi.org.pl