Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Haręża A., Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, PME 2011, Nr 1
 • Haręża A., Wybrane zagadnienia podsłuchu komputerowego jako szczególna forma elektronicznej inwigilacji, NKPK 2005, Nr 17
 • Harms R., Yamartino M., The Economics of the Cloud for EU Public Sector, Microsoft 2010
 • Harris C., Lester P., Visual Journalism: A Guide for New Media Professionals, Pearson 2001
 • Harris M.R., Standing in the Way of Judicial Review: Assertion of the Deliberative Process Privilege in APA Cases, St. Louis University Law Journal 2009, vol. 53
 • Hartwig S., Memmler I., Das Verbraucherinformationsgesetz in der Praxis – Handhabung, Auslegung, Streitfragen, ZLR 2009
 • Hastad J., Jonnson J., Juels A., Yung M., Funkspiel schemes: an alternative to conventional tamper resistance, Conference on Computer and Communications Security, Proceedings of the 7th ACM conference on Computer and communications security Athens, Greece (2000)
 • Hauser R., Nawacki L. (red.), Państwo w służbie obywateli. Księga Jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza, Warszawa 2005
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011
 • Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008
 • Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk filozoficznych, Warszawa 1990
 • Heidenreich J.P., Anhörungsrechte im EG-Kartell- und Fusionskontrollverfahren – Zugleich ein Beitrag zu Aufgaben und Kompetenzen des Anhörungsbeauftragten der Europäischen Kommission, Nomos 2004
 • Heimburger D., Telefonüberwachungen: Drei Viertel aller Lauschangriffe rechtswidrig, Spiegel OnLine, 09.01.2003, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/telefonueberwachungen-drei-viertel-aller-lauschangriffe-rechtswidrig-a-229958.html
 • Heiser J., Nicolett M., Assessing the Security Risks of Cloud Computing, s. 2–4, cloud.ctrls.in/files/assessing-the-security-risks.pdf (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Herman M., Intelligence services in the information age, London 2005
 • Herman M., Potęga wywiadu, Warszawa 2002
 • Hert de P., Bohem F., The Rights to Notification after Surveillance is over: Ready for Recognition?, w: E. Buss et al. (reds.) Digital Enlightenment Yearbook 2012
 • Hert De P., Cybercrime Legislation in Belgium – raport na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie, 25.7.–1.8.2010 r.
 • Herzog A., w: R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015
 • Herzog A., Wykorzystanie materiałów operacyjnych w postępowaniu dyscyplinarnym Prokuratorów, Prok. i Pr. 2007, Nr 2
 • Heußner K., Informationssysteme im Europäischen Verwaltungsverbund, Tübingen 2007
 • Hildebrandt M., Defining Prifiling: A New Type of Knowledge?, w: M. Hildebrandt, S. Gutwirth, Profiling the European Citizen. Cross-Disciplinary Perspectives, Springer 2008
 • Hill D. G., Data Protection: Governance, Risk Management, and Compliance, CRC Press 2009
 • Hill H., Das fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 1986
 • Hirsch D. D., Protecting the Inner Environment: What Privacy Regulation Can Learn from Environmental Law, Georgia Law Review 2006, Vol. 41, No 1
 • Hoc S., Bezpieczeństwo informacyjne: wybrane problemy, Krytyka Prawa 2010, t. 2
 • Hoc S., Geneza ustawy o ochronie informacji niejawnych, w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VI Kongresu, Katowice 2010
 • Hoc S., Górniok O., Przyjemski S. M., Kodeks karny: komentarz, t. 3 (art. 117 -363), Gdańsk 1999
 • Hoc S., Karnoprawna ochrona informacji, Opole 2009
 • Hoc S., Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i służbowej, Gdańskie Studia Prawnicze 2008, t. 19
 • Hoc S., Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i służbowej, GSP 2008, Nr 1
 • Hoc S., Kilka uwag dotyczących przestępstwa z art. 265 KK, WPP 2003, Nr 4
 • Hoc S., Niektóre aspekty ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, WPP 1998, Nr 3–4
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia, Opole 2006
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych pochodzących od organów Unii Europejskiej, NATO oraz innych państw, w: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały II Kongresu, Katowice 2006
 • Hoc S., Ochrona informacji niejawnych Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Publicznego 2011, Nr 10.
 • Hoc S., Podmioty uprawnione do zwalniania z tajemnicy państwowej w postępowaniu karnym, Ius Novum 2007, Nr 1
 • Hoc S., Prawne aspekty tajemnicy przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe / Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie 2007, Nr 20
 • Hoc S., Problem stosowania wobec sędziów ustawy o ochronie informacji niejawnych, Państwo i Prawo 2000, Nr 5
 • Hoc S., Tajemnica bankowa – wybrane problemy, Prawo Bankowe 2008, Nr 1
 • Hoc S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010
 • Hoc S., Uwagi krytyczne o ustawie o ochronie informacji niejawnych, Prok. i Pr. 2001, Nr 3
 • Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Warszawa 1985
 • Hoc S., Zalewski S., Cele i główne założenia postępowań sprawdzających i odwoławczych, w: M. Gajos, S. Zalewski (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu, Katowice 2005
 • Hoc.S., Zaleśny J., Ochrona informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej, w: S. Sułowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009
 • Hoeren T., Grundzüge des Internetrechts, München 2002
 • Hoeren T., Informationsgerechtigkeit als Leitperspektive des Informationsrechts, w: Informatik - Wirtschaft - Recht Regulierung in der Wissensgesellschaft. Festschrift fur Wolfgang Kilian zum 65. Geburtstag, Baden-Baden 2004
 • Hoeren T., Pressespiegelschranken im Urheberrecht – eine Anfrage an die Informationsfreiheit, w: Festschrift für Jean Nicolas Druey zum 65. Geburtstag, Zürich 2002
 • Hoeren T., Vorschlag für eine EU-Richtlinie über E-Commerce. Eine erste kritische Analyse, Multimedia und Recht 1999, Nr 4
 • Hoffmann H., Zivilrechtliche Haftung im Internet, Multimedia und Recht 2002, Nr 5
 • Hoffmann-Riem W., Offene Rechtswissenschaft, Tübingen 2010
 • Hoffmann-Riem W., Rechtswissenschaftliche Innovationsforschung als Reaktion auf gesellschaftlichen Innovationsbedarf, w: M. Eifert, W. Hoffmann-Riem (red.), Innovation und rechtliche Regulierung, Nomos 2002
 • Hoffmann-Riem W., Schmidt-Aßmann E., Verwaltungsrecht in der Informationsgesellschaft, Baden-Baden 2000
 • Hoffmann-Riem W., Schmidt-Aßmann E., Voßkuhle A., Grundlagen des Verwaltungsrechts, t. II, München 2008
 • Hoffschulte H. A., Jak zwalczać korupcję? – doświadczenia niemieckiego samorządu lokalnego, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006
 • Hofmann J., Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, w: E. Schmidt-Aßmann, B. Schöndorf-Haubold, Der Europäische Verwaltungsverbund, Tübingen 2005
 • Hofmański P. (red), Kodeks postępowania karnego, t I, Komentarz do artykułów 1–296, Warszawa 2007, 2011
 • Hofmański P. (red), Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz do artykułów 297–467, Warszawa 2007, 2011
 • Hofmański P. (red), Kodeks postępowania karnego, t. III, komentarz do artykułów 468–682, Warszawa 2007, 2012,
 • Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego: komentarz, t. IV, Aktualizacje, Warszawa 2008
 • Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego: komentarz: suplement do tomów I–III, Warszawa 2004,
 • Hofmański P. (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010
 • Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz, Warszawa 2004
 • Hofmański P., Sprawa z udziałem świadka koronnego, w: Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006
 • Hofmański P., Świadek anonimowy w procesie karnym, Kraków 1998
 • Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006, 2011
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009
 • Hogben G., Dekker M., Procure Secure: A guide to monitoring of security service levels in cloud contracts, European Network and Information Security Agency (ENISA), Heraklion 2012
 • Hohmann-Dennhardt Ch., Freiräume – Zum Schutz der Privatheit, w: G. Duttge, M.-T. Tinnefeld (red.), Gärten, Parkanlagen und Kommunikation. Lebenräume zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006
 • Holmes D., eGov Business Strategies for Govenment, Nicholas Brealey Publishing, London (UK) 2001
 • Holmes O. W., The Common Law, Little, Brown and Company, Boston 1881
 • Holznagel B., Horn N., Erosion demokratischer Öffentlichkeit?, VVDStRL 2009 (68)
 • Holznagel B., Informationsbeziehungen in und zwischen Behörden, w: W. Hoffmann-
 • Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle (red.), GVerwR II
 • Hołyst B, Pomykała J., Kryminalistyczne metody ujawnialności przekazów kryptograficznych, Prok. i Pr. 2008
 • Hołyst B., Pomykała J., Bezpieczeństwo podpisu progowego w grupach dynamicznych, Problemy Kryminalistyki 2008, Nr 259
 • Hołyst B., Pomykała J., Bezpieczeństwo sygnatariuszy w komunikacji elektronicznej, Problemy Kryminalistyki 2008, Nr 261
 • Homburg V., Understanding E-government. Information systems in public administration, Routledge, Oxon 2008
 • Hood Ch., Heald D., Transparency: the key to better governance?, Oxford i New York, Oxford University Press 2006
 • Horrigan M.W., Bureau of Labor Statistics Associate Commissioner, AMSTAT
 • Horsley J.P., Toward a More Open China w: A. Florian (red.), The Right to Know: Transparency for an Open World, Columbia University Press 2007
 • Hu Yong, Wie die chinesische Regierung das Internet kontrolliert, materiały z XII Sympozjum Niemiecko-Chińskiego Dialogu Prawnego, www.boell.de (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Huba W., Najważniejsze zmiany prawa bankowego w latach 2002–2004 w zakresie tajemnicy bankowej, Prok. i Pr. 2004, Nr 11-12
 • Hufen F., Fehler im Verwaltungsverfahren – Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis, Nomos 2002
 • Hughes B., Walkerdine J., Coulson G., Gibson S., Peer-to-peer: Is deviant behaviour the norm on P2P file – sharing networks? IEEE Distributed Systems Online, 2006
 • Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Warszawa 2006,
 • Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza, Prok. i Pr. 2001, Nr 6
 • Huyck D.J., Fade to Black: El-Masri v. United States Validates the use of the State Secrets Privilege to Dismiss „Extraordinary Rendition” Claims, Minnesota Journal Of International Law 2008, vol. 62
 • Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2005
 • Hypponen M., Threat Report H1 2012, F-Secure, Helsinki 2012
 • Idźkiewicz A. Z, Ochrona informacji w procesie przetwarzania, Warszawa 1979
 • Ignatowicz J., Prawo własności i inne prawa rzeczowe, w: J. Ignatowicz (red.), System prawa cywilnego, t. 2, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977
 • Illuminari G., The Role of the Public Prosecutor in the Italian System, w: Peter J. P. Tak (red.), Task and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States, Wolf Legal Publishers 2004
 • Indecki K. (red.), Podstawy prawa i postępowania karnego, Łódź 2009
 • Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK, Warszawa 2014, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informacja2013.pdf
 • Iraola R., Congressional Oversight, Executive Privilege, and Requests for Information Relating to Federal Criminal Investigations and Prosecutions, Iowa Law Review 2002, vol. 87
 • Ischinger W., Das WikiLeaks Paradox: Weniger Transparenz, mehr Geheimdiplamtie
 • Isensee J., Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwatungen an die Grundrechtsausübung, w: J. Isensee, P. Kirchhof (red.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, C. F. Müller, 2011

Strony