Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Goździewicz G. (red.), Stosunki pracy u małych pracodawców, Warszawa 2013
 • Góral R., Kodeks karny: orzecznictwo i piśmiennictwo, Warszawa 1974
 • Góral R., Kodeks karny: praktyczny komentarz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym, Warszawa 1998, 2002
 • Góralczyk W. jr, Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986
 • Góralski W., Formalny akt odstąpienia od Kościoła Katolickiego w świetle listu okólnego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13.3.2006 r., Prawo Kanoniczne 2008, Nr 51
 • Górecki J., Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2007
 • Górecki M., Informacje poufne na rynku kapitałowym – obowiązki, procedury, sankcje, HUK 2008, Nr 1
 • Górecki M., Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, HUK 2007, Nr 1
 • Górniok O. (red.), Kodeks karny: komentarz, Warszawa 2004, 2006
 • Górniok O., „Niekorzystne rozporządzenie” i „cudze mienie” jako znamiona przestępstwa oszustwa (na tle niektórych sposobów wyłudzeń nieruchomości), Prok. i Pr. 2002, Nr 9
 • Górski T., Metoda zarządzania architekturą korporacyjną, Wydział Cybernetyki WAT, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 2009, Nr 3
 • Górski T., Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych, Wydział Cybernetyki WAT, Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 2010, Nr 6
 • Górzyńska T. (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008
 • Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, w: A. Dragoń, A. Lityński, G. Sibiga (red.), Współczesne problemy samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej, Miscellanea Juridica, t. 4, Tychy 2004
 • Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, w: W. Góralczyk (red.), Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006
 • Górzyńska T., Kilka uwag o prawie do informacji i zasadzie jawności, w: A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1999
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej – orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej – orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999
 • Górzyńska T., Prawo do informacji w niektórych współczesnych konstytucjach Europy Zachodniej, w: M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak (red.), Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002
 • Graf J. P., w: J. P. Graf (red.), Beck’scher Online-Kommentar Strafprozessordnung, München 2014
 • Grajewska – Kraczkowska H., Świadek incognito: między efektywnością ścigania a prawem do obrony, Studia Iuridica 1997, t. 33
 • Grajewska – Kraczkowska H., Tajemnica zawodowa dziennikarza a art. 163 KPK, Państwo i Prawo 1988, Nr 6
 • Grajewski A., Azylant Snowden, Gość Niedzielny z 11.8.2013 r.
 • Grajewski J. (red.), Kodeks postępowania karnego: komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1 – 424 kpk, Kraków 2006
 • Grajewski J. (red.), Kodeks postępowania karnego: komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425–673 kpk, Kraków 2006
 • Grajewski J. (red.), Kodeks postępowania karnego: komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425–673 kpk, Warszawa 2010
 • Grajewski J. (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1–424 ustawy z 6.6.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.97.89.555), Lex/el 2013
 • Grajewski J. (red.), Prawo karne procesowe: część ogólna, Warszawa 2007, Warszawa 2009,Warszawa 2011
 • Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008, 2012, (aktualizacja S. Steinborn).
 • Grajewski J., w: J. Grajewski (red.), Komentarz aktualizowany do art. 308 Kodeksu postępowania karnego, Lex/el. 2014
 • Grajewski K. (red.), Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX. Gdańsk, 19-20 czerwca 2006, LEX 2006.
 • Grajewski K., Warylewski J. (red.), Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX, Gdańsk 19–20 czerwca 2006, Gdańsk 2006
 • Gramza Ł., Wykorzystanie tajemnicy bankowej w procesie karnym, Prok. i Pr. 2002, Nr 9
 • Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012
 • Graziano T. K., Gemeineuropäisches Internationales Privatrecht, Tübingen 2002
 • Gregorczyk D. J., Funkcjonowanie pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych na obszarze woj. śląskiego w okresie wprowadzania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, Acta Securitatea 2011, Nr 1.
 • Gręźlikowski J., Idea i gwarancje ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności i intymności w Kościele, Ateneum Kapłańskie 2003, Nr 140
 • Grifantini F.M., Il segreto difensivo nel processo penale, Turyn 2001
 • Gřivna T., Polčák R., Cybercrime Legislation in the Czech Republic – raport na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie, 25.7–1.8.2010 r.
 • Gronkiewicz-Waltz H. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013
 • Gröschner R., Masing J., Transparente Verwaltung – Konturen eines Informationsverwaltungsrechts, VVDStRL 63, Berlin 2004
 • Gross T., Recenzja: Vertauensfrage. Eine Obsession der Moderne, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Nr 261
 • Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009
 • Gruza E., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych (druk Nr 1570), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 18.5.2007 r.
 • Gryszczyńska A. (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. VI, Struktura tajemnic, Warszawa 2015
 • Gryszczyńska A., Centralne repozytorium informacji publicznej, KPP 2012, Nr 3
 • Gryszczyńska A., Dostęp do danych osobowych z rejestrów sądowych, w: G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009
 • Gryszczyńska A., Nowa księga wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011
 • Gryszczyńska A., Tajemnica prokuratorska, MoP 2014, Nr 10
 • Gryszczyńska A., Dostęp on-line do rejestrów sądowych, w: G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012
 • Gryszczyńska A., Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do informacji publicznej a prawnokarne konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy, w: M. Jaśkowska (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. IV, Znaczenie orzecznictwa, Warszawa 2014
 • Gryszczyńska A., Tajemnica prokuratorska, MoP 2014, Nr 10
 • Gryz J. (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2013
 • Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa 2010
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym, Kraków 2003, 2005, 2008
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I. Artykuły 1–467, Warszawa 2014
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego: komentarz, Kraków 2001, 2004
 • Grzegorczyk T., Najwyższa Izba Kontroli jako oskarżyciel publiczny, Kontrola Państwowa 2001, Nr 4
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011
 • Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2013
 • Grzelak A., Granica między skuteczną walką z przestępczością a prawem do prywatności i do ochrony danych osobowych – glosa do wyroku TS z 8.04.2014 r. w sprawach połączonych: C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland, EPS 2014, Nr 7
 • Grzeszczak T., Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji, w: J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2013
 • Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego: komentarz, Warszawa 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012,
 • Grzeszczyk W., Szczególny tryb uchylania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2002, Nr 6.
 • Grześkowiak A.(red.), Prawo karne, Warszawa 2007, 2009, 2011, 2012
 • Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny: komentarz, Warszawa 2012
 • Grzybowski M. (red.), Prawa jednostki w społeczeństwie informatycznym, Rzeszów 1999
 • Grzybowski M., Tuleja P. (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciagowi, t. 1, Studia konstytucyjne, Kraków 2014
 • Guckelberger A., Personalisierte Behördenauftritte im Internet, ZBR 2009
 • Gudowska B., Strusińskiej-Żukowskiej J. (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, pod red., Warszawa 2011
 • Gudowska B., Ślebzak K. (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, Warszawa 2013
 • Guillemard S., Le „cyberconsommateur” est mort, vive l’adhérent, Journal du Droit International 2004, Nr 1
 • Gula J., Przysięga Hipokratesa, w: J. Gałkowski, J. Gula (red.), W imieniu dziecka poczętego, Rzym–Lublin 1991
 • Gunnarsson H., New Open Government Legislation, Illinois Bar Journal 2009, vol. 97
 • Gurlit E., Das neue Umweltinformationsrecht: Grenzverschiebungen im Verhältnis von Staat und Gesellschaft, EurUP 2006
 • Gusy Ch., Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürger, w: J.P. Schneider, G. Britz, M. Sachs et al., Grundlagen des Verwaltungsrechts, t. II, Informationsordnung,
 • Gusy Ch., Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürger, w: W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle (red.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, t. II, Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen, München 2008
 • Gutmann A., Thompson E., Democracy and disagreement Cambridge, Massachusetts 1996
 • Gutwirth S., Poullet Y., De Hert P., Nouwt S., Reinventing data protection?, Springer Science + Bussiness Media, Brussel 2009
 • Guzik A., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, CzPKiNP 2000, Nr 1
 • Guzik E. M., Glosa do uchw. z 16.1.1997 r., I KZP 34/96, Prok i Pr. 1998, Nr 4
 • Guzik-Makaruk E., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Studium prawno-porównawcze, Białystok 2008
 • Guzik-Makaruk E., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Studium prawno-porównawcze, Białystok 2008
 • Gwardzińska E., Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2011, Nr 3
 • Gwiazdowicz E., Rzecznik Prasowy NRL informuje, Gazeta Lekarska. Pismo Izb Lekarskich 2001, Nr 4
 • H. Szurgacz (red.), Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005
 • Haber L.H. (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Kraków 2002
 • Haber L.H. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. II, Kraków 2004
 • Hadyniak B., Monkiewicz J., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 1, Podstawy, Warszawa 2010
 • Häfner S., E-Government in der Justiz, Sachstand und Ausblick, DRiZ 2005
 • Hajn Z., Pojęcie pracodawcy po nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS 1997, Nr 5-6
 • Halbach V., Aksjomatyczne teorie prawdy, tłum. C. Cieśliński, J. Golińska-Pilarek, Warszawa 2012
 • Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz–Warszawa 2004
 • Halstuk M.E., When Secrecy Trumps Transparency:Why the Open Government Act of 2007 Falls Short, Commlaw Conspectus: Journal of Communications Law & Policy 2008, vol. 16
 • Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996
 • Hansen V., Extraordinary Renditions and the State Secrets Privilege: Keeping Focus on the Task at Hand, The North Carolina Journal Of International Law & Commercial Regulation 2008, vol. 33
 • Harast A., Elektroniczne postępowanie upominawcze (sądowe) w wybranych państwach Unii Europejskiej, MP 2009, Nr 20
 • Harasymczuk M., Wyleciał P., Sieci typu botnet – analiza działania i metod ochrony, praca inżynierska Politechnika Poznańska, Poznań 2011
 • Haręża A., Podsłuch sieciowy – zarys problemu, PPiA 2005, Nr 70

Strony