Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Edwards J., PIA in New Zealand, w: D. Wright, P. de Hert (red.), Privacy Impact Assessment: Engaging Stakeholders in Protecting Privacy, Springer, Dordrecht 2012
 • Eggers W. D., Government 2.0. Using technology to improve education, cut red tape, reduce gridlock and enhance democracy, Lanham 2005
 • Eifert M., Electronic Government, Nomos 2006
 • Eifert M., Państwowe struktury informacyjne i ponowne wykorzystanie informacji w niemieckiej administracji przez podmioty prywatne, w: G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011
 • Eifert M., Public Data Regulation in Gemany, w: B. Ponti (red.), Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, 2008
 • Eliassen K.A., Sitter N., Understanding Public Management, Los Angeles–London–
 • –New Delhi–Singapore 2008
 • Eliasz M., Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, MoP 2001, Nr 22
 • Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995
 • Engel Ch., Die Internet-Service-Provider als Geiseln deutscher Ordnungsbehörden. Eine Kritik der Verfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Multimedia und Recht 2003, Nr 6 (dodatek 4)
 • Ensthaler J., Nuissl D., Gemeinschaftskommentar zum Handelsgesetzbuch mit UN-Kaufrecht, Berlin 2007
 • Epstein M., The Curious Case of Anwar al.-Aulaqi: Is Targeting a Terrorist for Execution by Drone Strike a Due Process Violation When the Terrorist is a United States Citizien?, Michigan State University College of Law Journal of International Law 2011, vol. 19
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Cz. pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Cz. druga. Postępowanie zabezpieczające, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2004, 2007
 • Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2002, 2009
 • Ereciński T., Z problematyki dowodu z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym, w: K. Lubiński (red.), Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha, Warszawa 1985
 • Erlebach E., Prowadzenie ksiąg parafialnych w świetle obowiązującego prawa na terenie Diecezji Opolskiej, Wrocław 1984
 • Errante E., w: G. Skąpska (red.), Etyka w polityce, Kraków 1997
 • Etengoff A., Intel says 2015 will be the Cloud computing tipping point, TG Daily 7.3.2011, http://www.tgdaily.com/hardware-features/54501-intel-says-2015-will-be-the-cloud-computing-tipping-point (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Eyink B.D., Constitutional Secrecy: Aligning National Security Letter Nondisclosure Provisions with First Amendment Rights, Duke Law Journal 2008, vol. 58
 • Fabjańska M., Świerczyński M., Ujednolicenie norm kolizyjnych dotyczących zobowiązań pozaumownych, KPP 2004, R. XIII, z. 3
 • Fajgielski P. (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008
 • Fajgielski P., Administrator bezpieczeństwa informacji – geneza, stan obecny i perspektywa zmian, MoP 2014, Nr 9
 • Fajgielski P., Audyt przetwarzania i ochrony danych osobowych – zagadnienia prawne, w: G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009
 • Fajgielski P., Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony, Wrocław 2007
 • Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008
 • Fajgielski P., Młynarska-Sobaczewska A., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna z 19.7.2013 r.: „Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania”, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/INP_ekspertyza.pdf
 • Fajgielski P., Ochrona danych osobowych w telekomunikacji. Aspekty prawne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003
 • Fajgielski P., Zasady ogólne przetwarzania i ochrony danych osobowych, w: G. Goździkiewicz, M. Szabłowska (red.), Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów. X-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, Toruń 2008
 • Fajgielski P., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w: G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007
 • Fajgielski P., Młynarska-Sobaczewska A., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna. Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania, przygotowana na zlecenie MAiC dostępna: http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/JWP_ekspertyza.doc
 • Fajgielski P., Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych osobowych, w: P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008
 • Fajgielski P., Udostępnianie danych osobowych – zagadnienia wybrane, w: G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2012, Dodatek specjalny do MoP 2012, Nr 7
 • Federczyk W., Majchrzak B., Interes jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej, w: W. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010
 • Federczyk W., w: Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Warszawa 2012
 • Feik R., Öffentliche Verwaltungskommunikation, Wien2007
 • Feiler L., The Legality of the Data Retention Directive in Light of the Fundamental Rights to Privacy and Data Protection, European Journal of Law and Technology 2010, vol. 1, issue 3
 • Feldman M.S., March J.G., Information in Organisation als Signal und Symbol, w: J.G. March (red.), Entscheidung und Organisation – Kritische und Konstruktive Beiträge, Entwicklungen und Perspektiven, Wiesbaden 1990
 • Fenichel Z., Księgi gruntowe a rejestr handlowy. Próba zestawienia porównawczego, Przegląd Notarialny 1935, Nr 10
 • Fenster M., Designing Transparency – The 9/11 Commission and Institutional Form, Washington & Lee Law Review, 2008, vol. 65
 • Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010, 2013
 • Fichera S.A., Compromising Liberty for National Security Security: The Need to Rein in the Executive’s use of the State-Secrets Privilege in Post-September 11 Litigation, University Of Miami Law Review 2008, vol. 62
 • Fields D., Jurisdiction: European Court of Justice Provides Guidance on Circumstances in which and Online Trader „Directs its Activities” to Another Member State, CTLR: The Journal of E-commerce, Technology and Communications 2011, Vol. 6
 • Filar M, Grześkowiak A., Marek A., Zarys prawa karnego, Toruń 1976, 1978
 • Filar M. (red.) Kodeks karny: komentarz, Warszawa 2008, 2010, 2012
 • Filar W., Roman W., Kopoński J., Kreowanie i realizacja polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przegląd Policyjny 2000, Nr 1–2
 • Filipkowski W., Mądrzejowski W. (red.), Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, Warszawa 2012
 • Filippi P. De, McCarthy S., Cloud Computing: Legal Issues in Centralized Architectures, w: A. Cerrillo-i-Martínez, M. Peguera, I. Peña-López, M. Vilasau Solana (red.), Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet. Actas del VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 11–12 de julio de 2011, Huygens Editorial, Barcelona 2011
 • Fischer B., D. Karwala D., Transfer danych osobowych do państwa trzeciego. Wybrane zagadnienia, Państwo i Prawo 2007, Nr 1
 • Fischer B., Dziennikarstwo internetowe na tle przepisów prawa autorskiego i prasowego, ZP 2005, Nr 3–4
 • Fischer B., Dziennikarz a ochrona danych osobowych przed nowelizacja z 2004 r. i po niej, ZP 2004, Nr 3–4
 • Fischer B., Odpowiedzialność za dane osobowe i problem lokalizacji serwerów poza Polską i UE w projektach cloud computing, materiały konferencyjne APK CPI „Bezpieczeństwo i ochrona danych w modelu cloud computing”, Warszawa 30.3.2011 r.
 • Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Kraków 2000
 • Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją: zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy, Kraków 2006
 • Fischer B., Tajemnica państwowa i służbowa, PiŻ 1999, Nr 9
 • Fischer B., Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim, EPS 2006
 • Fischer B., Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich, Warszawa 2010
 • Fischer B., Wybrane aspekty prawne przetwarzania danych w „chmurze obliczeniowej”, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych oraz odniesienia do outsourcingu i hostingu, materiały konferencyjne APK CPI „Data Center – aspekty technologiczne i prawne”, Warszawa 10.5.2011 r.
 • Fischer B., Zagrożenia prywatności przy przetwarzaniu danych w chmurach, materiały konferencyjne APK CPI, Archiwizacja danych w modelu cloud computing, Warszawa 14.12.2011 r.
 • Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013
 • Fisher L., Congressional Access to National Security Information, Harvard Journal On Legislation 2008, vol. 45
 • Fisher L., Symposium: Examining Our Priorities: The Relationship Between National Security and other Fundamental Values: Preserving Constitutional Freedoms Preserving Constitutional Freedoms in Times of National Crisis, Vermont Law Review 2009, vol. 33
 • Flaga-Gieruszyńska K., Wpływ wykorzystania narzędzi internetowych na efektywność działania sądów cywilnych – wybrane zagadnienia, PME 2014, Nr 1
 • Flaherty D.H., Protecting Privacy in surveillance societies. The Federal Republic of Germany, Sweden, France, Canada and the United States, Chapel Hill, London 1989
 • Fleszer D., Opłata za udostępnienie informacji publicznej, Glosa 2011, Nr 4
 • Flis M., Snarski T., Prawo karne, Warszawa 2010
 • Flis-Świeczkowska M., Snarski T., Prawo karne, Warszawa 2012
 • Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2014
 • Florek-Klęsk D., Dostęp policji do danych objętych tajemnicą bankową, Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2010, z. 3
 • Florini F., Introduction: The Battle Over Transparency, w: The Right to Know: Transparency for an Open World, A. Florini (red.), Columbia University Press 2007
 • Florkowski J., Prawo do prywatności a obowiązki notariusza (kilka refleksji), Rej. 1999, Nr 11
 • Fluck J., Verwaltungstransparenz durch Informationsfreiheit, DVBl 2006
 • Fogo-Schensul C., More Than a River in Egypt: Holocaust Denial, the Internet, and International Freedom of Expression Norms, Gonzaga Law Review 1997–1998, vol. 33
 • Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005
 • Fojcik-Mastalska E., Czy tajemnica zawodowa biegłego rewidenta pozostaje w opozycji do przepisów prawa bankowego?, PB 2000, Nr 4(32)
 • Fonteix C., Le régime juridique de la géolocalisation à l’épreuve des exigences constitutionnelles (CC, déc. n° 2014-693 DC du 25 mars 2014), http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2014/05/10/le-regime-juridique-de-la-geolocalisation-a-lepreuve-des-exigences-constitutionnelles-cc-dec-n-2014-693-dc-du-25-mars-2014/
 • Forsheit T. L., Cloud Computing and Legal Ethics – Recent Perspective from the American Bar Association, the New York State Bar Association, and the State Bar of California, AIPLA Mid-Winter Institute Home 2011
 • Franko Aas K., Sentencing in the Age of Information: From Faust to Macintosh, Oxford 2005
 • Frań A., Uwagi do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, TPP 2002, Nr 4
 • Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej, Katowice 2001
 • Frąckowiak K., Karnoprawne aspekty tajemnicy adwokackiej, Studia Prawnoustrojowe 2009, t. 10
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Katowice 2001
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austin A., Od zarządzania informacją do tworzenia wiedzy – zastosowanie ICT w organizacjach sektora zdrowotnego, w: Z. Wróbel (red.), Zarządzanie i technologie informacyjne. Technologie informacyjne w medycynie, t. 3, Katowice 2006
 • Freedman J.O., Crisis and Legitimacy. The Administrative Process and American Govern¬ment, Cambridge–London–New York–Melbourne 1978
 • Frevert U., Vertauensfrage. Eine Obsession der Moderne, München 2013
 • Frey D., Niedoskonałe przepisy pozwalają utajniać jawne wiadomości, Rzecz., 18.6.2006 r.
 • Frost A., The State Secrets Privilege and Separation of Powers, Fordham Law Review 2007, vol. 75
 • Frowein J., w: J. Frowein, W. Peukert, Europaeisches Menschenrechtskonvention, Engels Verlag 2009
 • Fuchs B., Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego międzynarodowego, w: J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2008
 • Fuchs D., Szymański Ł., Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nieprofesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne2012, Nr 3
 • Fuchs D., Wybrane cechy umowy ubezpieczenia majątkowego, PA 1999, Nr 4
 • Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Zakopane 24–27 września 2006 r., Warszawa 2007
 • Fura E., Klebmerg M., The Chilling Effect of Counter-Terrorism Measures: A Comparative Analysis of Electronic Surveillance Laws in Europe and the USA, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169894
 • Furmaniak A., Glosa krytyczna do wyroku SN z 16.6.1994 r., I KZP 5/94, PS 1997, Nr 5
 • G. Aichholzer, H. Burkert (red.), Public Sector Information in the Digital Age, Cheltenham 2004
 • G. Pitruzzella, Segreto (profili costituzionali) Enciclopedia giuridica, t. XXVII, Rzym 1992
 • Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i Praktyka, Warszawa 2010
 • Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym, Warszawa 2007
 • Gaius Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, t. 1–2, Wrocław
 • Gajewska M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, Radca Prawny 1994, Nr 3
 • Gajewska-Kraczkowska H., Tajemnica zawodowa dziennikarza a art. 163 k.p.k., Państwo i Prawo 1998, Nr 6

Strony