Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Warszawa 2012
 • De Azevedo Cunha M.V., Review of the Data Protection Directive: Is There Need (and Room) For a New Concept of Personal Dara?, w: S. Gutwirth, R. Leenes,
 • P. De Hert, Y. Poullet (red.), European Data Protection: In Good Health? Springer 2012
 • de Givry E.L., La question de l’anonymisation des décisions de justice, http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2000_98/deuxieme_partie_tudes_documents_100/tudes_theme_protection_personne_102/decisions_justice_5854.html
 • De Hert P., A Human Rights Perspective on Privacy and Data Protection Impact Assessments, w: D. Wright, P. de Hert (red.), Privacy Impact Assessment: Engaging Stakeholders in Protecting Privacy, Springer, Dordrecht 2012
 • De Hert P., de Terangne C. (red.), Reinventing Data Protection?, Springer Science+Business Media B.V. 2009
 • De Hert P., Gutwirth S., Data Protection In the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: Constitutionalisation in Action, w: S. Gutwirth, Y. Poullet, P. De Hert, C. de Terangne (red.), Reinventing Data Protection?, Springer Science+Business Media B.V. 2009
 • de Vauplane H., Bornet J.-P., Droit des marches financieres, Paris 2001
 • Deane W. D., COPA and Community Standards on the Internet: Should the People of Maine and Mississippi Dictate the Obscenity Standard in Las Vegas and New York?, Catholic University Law Review 2001–2002, Vol. 51
 • Debus A., Vom Wert einer Kodifikation des Umweltrechts, VerwArch 100, 2009
 • Dello Iacovo L., Cloud computing: l’Italia è al sesa al mondo come ambiente favorevole alla nuvola informatica, Il Sole 24 ORE z 22.2.2012 r.
 • Denning D. E. R., Kryptografia i ochrona danych, Warszawa 1992
 • Depo J., Piwowarski J., Bezpieczeństwo informacyjne: informacje niejawne, cz. 1-2, Kraków 2012
 • Derclaye E., Does the directive on the re-use of public sector information affect the state’s database sui generis right?, w: J. Gaster, E. Schweighofer, P. Sint (red.), Knowright 2008. Knowledge rights – legal, societal and related technological aspects, Wiedeń 2008
 • Derclaye E., The legal protection of databases, Cheltenham, Northampton 2008
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Derdziuk Z., Obłuski A., Pięć strumieni sprawowania władzy, w: J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008
 • Dereń M. A., Prawna ochrona informacji w krajowym ustawodawstwie. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2001
 • Derlacz – Wawrowska M., Ochrona informacji poufnych w relacjach pracodawcy z przedstawicielami pracowników, Polityka Społeczna 2011, Nr 3
 • Dessemontet F., Le droit applicable à la propriété intellectuelle dans le cyber-espace, w: Commerce électronique et propriétés intellectuelles, Colloque organisé par l’Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (Paris, 7 novembre 2000), Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri–Desbois– I.R.P.I., Paris 2001
 • Dębicki M., Dostęp do informacji publicznej w Kanadzie, w: Prawo informacji. Prawo do informacji, Warszawa 2006
 • Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Warszawa 2006
 • Dębski R., Kilka uwag o kryminalizacji i o ustawowej określoności czynów zabronionych, w: A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013
 • Dhooge L.J., The State Secrets Privilege and Corporate Complicity in Extraordinary Rendition, The Georgia Journal Of International & Comparative Law 2009, vol. 37
 • Di Fabio M., Manuale di notariato, Giuffre’, Mediolan 2006
 • di Pietro R., Mancini L. V., Zanin G., Efficient and Adaptive Threshold Signatures for Ad Hoc Networks, Electronic Notes in Theoretical Computer Science 2007, Vol. 171, Nr 1
 • Diddi A., Il segreto professionale alla prova dei fatti, Diritto penale e processo 2012, z. 6S
 • Diffie W., Hellman M., New Directions in Cryptography Information Theory, IEEE Transactions, Nov. 1976, t. 22, Issue 6
 • Dmowski S., Rudnicki S. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2008
 • Dobosz I., Niektóre aspekty udziału dziennikarzy (prasy) w procesie karnym w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000
 • Dobosz I., Prawne i doktrynalne pojęcie środków masowego komunikowania, Zeszyty Prasoznawcze 1979, Nr 2
 • Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008
 • Dobrodziej E., Ochrona tajemnicy: przepisy, komentarze, wyjaśnienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2000
 • Dobrowolski Z., Kontrola wydatków publicznych w systemie demokracji amerykańskiej, Warszawa 2004
 • Dobrzeniecki K., Lex Informatica, Toruń 2008
 • Dobrzeniecki K., Prawo a etos cyberprzestrzeni, Toruń 2004
 • Dolecki H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013
 • Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa, 2013
 • Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012
 • Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
 • Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Lex2007
 • Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, w: M. Stec, M. Mączyński, Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012 http://lexint.univ.gda.pl/lex/
 • Domagalski M., E-odpisy z rejestru opóźnione o kwartał, Rzeczpospolita z 12.1.2012 r., http://www.rp.pl/artykul/758406,790094-Rejestracja-spolki-przez-Internet--E-odpisy-z-KRS-opoznione-o-kwartal.html
 • Domagalski M., Rewolucja w dostępie do ksiąg wieczystych, Rzecz. z 17.6.2010 r.
 • Domagała M., Prawnokarna ochrona prywatności użytkowników Internetu, Państwo i Prawo 2010, Nr 3
 • Domańska A., Skotnicki K., Spór o postępowanie sprawdzające według ustawy o ochronie informacji niejawnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2004, t. 12
 • Domański D., Bezpieczeństwo i e-learning, LOG24.pl, 9.3.2010 r., www.log24.pl/artykuły
 • Donohue L.K., The Shadow of State Secrets, University Of Pennsylvania Law Review 2010, vol. 159
 • Donos P. K., Datenschutz, Baden-Baden 1998
 • Donos P. K., Prinzipien und Ziele. Unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Komunikations und Systemtheorie nast
 • Dörre-Nowak D., Ochrona danych osobowych pracowników w aspekcie współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach pracowniczych – czy zgodne z prawem jest przekazywanie pracodawcy przez organizację związkową imiennej listy swoich członków, w: T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009
 • Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011
 • Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011
 • Doyle C., Bagaric M., The Right to Privacy: Appealing but Flowed, International Journal of Human Rights 2005, Vol. 9, Nr 1
 • Dreier T., Informationsrecht in der Informationsgesellschaft, w: J. Bizer, B. Lutterbeck, J. Rieß (red.), Umbruch von Regelungssystemen in der Informationsgesellschaft, Freundesgabe für Alfred Büllesbach 2002
 • Dreier T., Spiecker gen. Döhmann I., Die systematische Aufnahme des Straßenbildes, Baden-Baden 2010
 • Drexl J., The proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, Intellectual Property and PIL 2005
 • Drobek P., Zasada celowości w dobie wielkich danych (big data), w: G. Sibiga (red.), Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych, MoP 2014 Nr 9 – dodatek
 • Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Drobny W., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Lex/el. 2010
 • Drogoń W., Mąka D., Skawina M., Jak chronić tajemnice?, Warszawa 2004
 • Drozd A., Zasady przetwarzania danych w aktach osobowych pracowników, PiZS 2005, Nr 3
 • Drozd A., Prawo do informacji a ochrona danych osobowych (prywatności) – uwagi na tle publikowania wokand w Internecie, Rej. 2008, Nr 3
 • Drozd A., Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004
 • Drozd A., Zabezpieczenie danych osobowych, Wrocław 2008
 • Drozd A., Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, PiP 2003, Nr 2
 • Drozdowska U. (red.), Dokumentacja medyczna, Warszawa 2011
 • Drozdowska U., Kowalewska-Borys E., Bieliński A., Wojtal W., Dokumentacja medyczna, Warszawa 2011
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa 2000
 • Druey J., Information als Gegenstand des Rechts, Zürich 1995
 • Dubois J., Pisać czy spać, http://adwokatura.pl/?p=1469
 • Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011
 • Duby G., Potere privato, potere pubblico, w: P. Aries, G. Dudy (red.), La vita privata, t. II, Rzym–Bari 2001
 • Duda J., Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2009
 • Dudka K., Ochrona prawa do prywatności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym – cz. I, CzPKiNP 2000, Nr 2
 • Duff A., Farmer L., Marshall S., Tadros V. (red.), The Trial on Trial, t. 1, Truth and Due Process, Hart Publishing, Oxford–Portland (Oregon) 2004
 • Dukiet- agórska T., Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, PiM 2000, Nr 12.
 • Dukiet-Nagórska T. (red.), Prawo karne: część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2010, 2012
 • Dukiet-Nagórska T., Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska, Prawo i Medycyna 2002, Nr 2
 • Dukiet-Nagórska T., Ujawnianie tajemnicy bankowej, Prawo Bankowe 2005, Nr 4
 • Duranske B., Virtual Law: Navigating the Legal Landscape of Virtual Worlds, American Bar Association 2008
 • Durnoga K., Podpis cyfrowy odporny na wymuszenia, w: B. Hołyst, J. Pomykała (red.), Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji, Warszawa 2010
 • Durnoga K., Pomykała J., Trabszys T., Digital signature with secretly embedded warning (submitted)
 • Dyl A., Procedura karna, Warszawa 2010
 • Dylus A., Etyka w życiu gospodarczym, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Warszawa 2012
 • Dylus A., Konstytucjonalizacja ekonomicznych i socjalnych praw człowieka, w: A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Warszawa 1997
 • Dylus A., Wartości etyczne a wartości gospodarcze. Między moralizmem a ekonomizmem, w: A. Dylus, Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym, Warszawa 1997
 • Dylus A., Wartość, w: A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, Katowice 1998
 • Dylus A., Aksjologiczne podstawy jawności i jej ograniczenia. Perspektywa etyki politycznej, w: Z. Cieślak (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. II, Podstawy aksjologiczne, Warszawa 2013
 • Dziarski G., Kłosowski W., Usługi publiczne, w tym komunalne, FRDL, Warszawa 2003
 • Dziuba D. T., Różnorodność opisu wiarygodności jako składowej jakości informacji, w: A. Szewczyk (red.), Problemy
 • Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2014,
 • Dzwonkowski H. (red.), Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Warszawa 2002
 • E. Kulesza, Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Prz.Sejm. 1999, Nr 6
 • E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Kraków 2004
 • Eberle C.-E., ADV-Organisation, w: C.-E.Eberle et al., ADV und Recht, 2. Aufl. 1976
 • Ecco U., A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico, Bompiani 2006
 • Edgar H., Schmidt B.C. Jr, The espionage statutes and publication of defense information, Columbia Law Review 1973, vol. 73/5, fas.org/sgp/library/edgar.pdf

Strony