Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Zubik M. (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006
 • Zubik M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym, w: M. Zubik (red.), Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, Warszawa 2007
 • Zygmuntowicz A., Filipiuk E., Ochrona informacji niejawnych, Szczytno 2007
 • Żak J., Koncepcja „prawa do bycia zapomnianym”, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/59068/09_Joanna_Zak.pdf
 • Żarnecka J., Ochrona tajemnicy prywatnej, NP 1976, Nr 9
 • Żbikowska M., Dowód pośrednio nielegalny w polskim procesie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2012, Nr 1-2
 • Żebrowski A., Kwiatkowski W., Bezpieczeństwo informacji III Rzeczypospolitej, Kraków 2000
 • Żukowski L.J., Pojęcie skuteczności administracji – próba syntezy, Administracja. Teoria, dydaktyka, praktyka 2011, Nr 2
 • Żukowski M., Unijna strategia integracji społecznej, Polityka Społeczna 2010, Nr 9
 • Żurek M., Klimowicz-Górowska E., Procedura karna, Warszawa 2012
 • Żygadło A., Cel przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową a ustawa o ochronie danych osobowych, Prawo Bankowe 2006, Nr 11
 • Żygadło A., Ochrona tajemnicy bankowej jako dobra osobistego, Państwo i Prawo 2009, Nr 5
 • Żygadło A., Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu zobowiązania, Prawo Bankowe 2006, Nr 4
 • Żygadło A., Wyciąg bankowy w dobie bankowości elektronicznej, Prawo Bankowe 2007, Nr 3
 • Żygadło A., Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Warszawa 2011
 • Żyła E., Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, praca napisana pod kier. G. Szpor, UKSW Warszawa 2010
 • Żywicki W., Etyka adwokacka, Warszawa 1970

Strony