Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Birger A., Das Vorsorgeprinzip im EU Recht, Mohr Siebeck 2009
 • Birkinshaw P., Freedom of information. The law, the practice and the ideal, Cambridge 2010
 • Bishop J., Enhancing the Understanding of Genres of Web-Based Communities: The role of the Ecological Cognition Framework, International Journal of Web-Based Communities 2009
 • Bizon-Górecka J., Problemy polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji 2000, Nr 4
 • Black N., Cloud Computing for Lawyers, ABA Law Practice Management Section, Chicago 2012
 • Bladowski B., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2006
 • Blake S., Administrative Law in Canada, LexisNexis Canada Inc. 2011
 • Blankenhorn D., Ristau V., Beesley C., Cloud Computing for Govies, DLT Solutions, Herndon 2012
 • Blazey E.R., Controlling Government Secrecy: A Judicial solutions to the Internal and External Conflicts Surrounding the State Secrets Privilege, Buffalo Law Review 2010, vol. 58
 • Blicharz J., Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji publicznej, PPiA 2004, Nr 2642
 • Bliźniuk G., Szafrański B., Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej, Katowice 2006
 • Błachnio-Parzych A., Hudzik M., Pomykała J., Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 roku do marca 2005 roku, Pal. 2005, Nr 7–8
 • Błachucki M., Dostęp do akt sprawy administracyjnej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej znajdującej się w aktach sprawy administracyjnej, w: E. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie, Opole 2010
 • Błachucki M., Ewolucja i konstytucjonalizacja prawa do dostępu do akt administracyjnych w prawie wspólnotowym (na przykładzie wspólnotowego prawa konkurencji), w: A. Wróbel (red.), Karta praw podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009
 • Błachut J., Dokument jako przedmiot ochrony proawnokarnej, Warszawa 2011
 • Błaszczyńska A., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Przegląd Prawa Publicznego 2011, Nr 12
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003
 • Błaś A., Współczesne problemy prawa administracyjnego i administracji, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009
 • Błoński M., Wniosek dowodowy, St. Pr.-Ek. 2000, Nr 62
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, 2007
 • Boć J. (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007
 • Boć J., Administracyjnoprawne ograniczenia dostępu do informacji, w: Wolność informacji i jej granice, G. Szpor (red.), Katowice 1997
 • Boć J., Błaś A., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2003
 • Boć J., Chajbowicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009
 • Boć W., Status prawny notariusza, Łódź 2010
 • Bodył-Szymala P., Informacja niejawna a tajemnica bankowa, Rzeczpospolita PDC 2010, Nr 11
 • Boehm F., Cole M., Data Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European Union, 30 June 2014, http://www.janalbrecht.eu/fileadmin/material/Dokumente/Boehm_Cole_-_Data_Retention_Study_-_June_2014.pdf
 • Bogdan G., Przepływ informacji podatkowych i jego ochrona metodami prawa karnego, CzPKiNP 2000, Nr 1
 • Bogdandy von A., Informationsbeziehungen innerhalb des Europäischen
 • Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2012
 • Bohannon E.E., Breaking the Silence: A Challenge to Executive Use of the State Secrets Privilege to Dismiss Claims of CIA Torture in Mohamed v. Jeppesen Dataplan, Inc., University of Miami Law Review 2011, vol. 65
 • Bojanowski E., O zadaniach jednostek samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej, GSP: Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej po reformie 2002, Nr VIII
 • Bojanowski E., Żukowski K. (red.), Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2009
 • Bojańczyk A., Bilingi jednak na specjalnych prawach, Rzeczposp. PCD z 12.1.2005 r.
 • Bojańczyk A., Karnoprawne aspekty ochrony prawa pracownika do tajemnicy komunikowania się – cz. I, Pal. 2003, Nr 1–2, cz. II, Pal. 2003, Nr 3–4
 • Bojańczyk A., Karnoprocesowe znaczenie zgody dziennikarza na składanie zeznań co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową, Pal. 2005, Nr 9–10
 • Bojańczyk A., Proces karny: dostęp do akt podręcznych, Rzeczposp. PCD z 6.4.2011 r..
 • Bojańczyk A., Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym, Pal. 2004, Nr 9--10
 • Bojarska L., Tajemnica rady pedagogicznej, Dyrektor Szkoły 2009, Nr 7
 • Bojarski J., Przestępstwa wykorzystania poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi, PUG 1997, Nr 4
 • Bojarski M. (red.) Prawo karne materialne: część ogólna i szczególna, Warszawa 2004, 2010, 2012,
 • Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992
 • Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1999
 • Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012,
 • Bojarski T., Naruszenie tajemnicy korespondencji w: System Prawa Karnego, t. IV, cz. 2, Ossolineum 1989
 • Bojarski T., Polskie prawo karne: zarys części ogólnej, Warszawa 2002, 2006, 2008, 2012
 • Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, SP 1983, Nr 1
 • Bolle R. M., Connell J. W., Pomkanti S., Biometria, Warszawa 2008
 • Boni M. (red.), Państwo 2.0 – nowy start dla e-Administracji, MAiC, Warszawa 2012
 • Boni M., Cyfrowy impet, „Siećpospolita”, MAiC 2012
 • Bonnet P. A., De omnium christifidelium obligationibuset iuribus, w: P.A. Bonnet, G. Ghirlanda, De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociacionibus, Roma 1983
 • Boratyńska K. T., Kodeks postępowania karnego: komentarz, Warszawa 2007, 2009, 2012
 • Boratyńska K., Chojniak Ł., Jasiński W., Postępowanie karne, Warszawa 2012, Warszawa 2013
 • Borgmann M., Hahn T., Herfert M., Kunz T., M Richter., Viebeg U., S. Vow’e, On the Security of Cloud Storage Services, Fraunhofer Institute for Secure Information Technology SIT, Darmstadt 2012
 • Borgogno R., Segreto Professional e riservatezza. Profili penali e implicazioni sistematiche, Rzym 2012
 • Borkowski J. w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2002, 2009
 • Borkowski J., Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005
 • Borowicz J., Konsekwencje odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z dostępem do tajemnicy służbowej, NZS 2002, Nr 3
 • Borowicz J., Ochrona informacji niejawnych w stosunkach pracy- wybrane zagadnienia, Acta Uniwersytetu Wrocławskiego Przegląd Prawa i Administracji 2004, Nr 58
 • Borowicz J., Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 § 2 pkt 5 KP), PiZS 2013, Nr 9
 • Borowicz J., Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe, PiZS 1998, Nr 10
 • Borowicz J., Przetwarzanie informacji niejawnych w stosunkach pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011, Nr 7
 • Borowicz J., Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie informacji i konsultacji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, Nr 6
 • Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gmin, Kraków 2007
 • Borucki B., Metodyka ochrony poufności i bezpieczeństwa medycznych danych osobowych, Ultrasonografia 2009, Nr 36
 • Boston Consulting Group: The Internet´s new billion: Digital consumers in Brazil, Russia, India, China, and Indonesia, 2010 http://www,bcg.com/documents/file58645.pdf (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Bowden C., Privacy and surveillance on the Internet What happened, and what to expect next…, Panoptykon – Internet at the Crossroads. Warsaw, September 20th, 2011, http://wolnyinternet.panoptykon.org/sites/default/files/internet_surveillance_caspar_bowden.pdf (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Boyd D., Protecting Sensitive Information: The Virtue of Self-Restraint, Homeland Security Affairs 2011, vol. 7
 • Bożek M., Czuryk M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014
 • Bożek M., Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, Prz.Sejm. 2012, Nr 5
 • Bożek M., Status prawnoustrojowy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problemu na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych, Prz.Sejm. 2014, Nr 3
 • Bógdał-Brzezińska A., Gwarycki M. F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie, Warszawa 2003
 • Braciak J., Prawo do prywatności, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002
 • Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2004
 • Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2004
 • Brandeis L. D., Warrena S. D., The Right to Privacy, Harvard Law Review 1980, Nr 4
 • Brandeis L., Warren S. D., The Right to Privacy, Harvard Law Review 1890, Vol. 4
 • Brandeis L., What publicity can do, Haper´s Weekly 20.12.1913, http://www.sechistorical.org/collection/papers/1910/1913_12_20_What_Publicity_Ca.pdf (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Branfman F., The Salon Interview: Daniel Ellsberg, Salon, 19.11.2002, www.salon.com/news/feature/2002/11/19/ellsberg (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Branscomb L. M., S&T Information Policy in the Context of a Diffusion Oriented National Technology Policy, CSIA Discussion Paper 92-01, Kennedy School of Government, Harvard University, January 1992
 • Bransztetel M., Zasada domniemania niewinności a media, Prok. i Pr. 2006, Nr 6
 • Bräutigam T., Das deutsche Informationsfreiheitsgesetz aus rechtsvergleichender Sicht, DVBl 2006
 • Brenner M., w: H. Sodan, J. Ziekow (red.), VwGO-Kommentar, 2010
 • Breuer R., Betrachtungen zur Lage der Gesetzgebung, w: O. Depenheuer (red..), Staat im Wort. Festschrift für Josef Isensee, Heidelberg 2007
 • Britz G., Informationelle Selbstbestimmung zwischen rechtswissenschaftlicher Grundsatzkritik und Beharren des Bundesverfassungsgerichts, w: W. Hoffmann-Riem, Offene Rechtswissenschaft, Tübingen 2010
 • Brockowik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radców prawnych, cz. II zagadnienia procesowe, R. Pr. 2001, Nr 4
 • Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego – cz. I. Zagadnienia materialnoprawne, Radca Prawny 2001, Nr 3
 • Brocławik K., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy osób świadczących pomoc prawną, CzPKiNP 2000, Nr 1
 • Brocławik K., Czajka M., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego, Radca Prawny 2001, Nr 3 i 4
 • Brodecki Z. (red.), Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych, t. 1, Komentarz, Warszaw 2010
 • Brodeckiego Z., Serwacha M., Glicza M. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych, t. I, Komentarz, Warszawa 2010
 • Brodie B., Military Demonstration and Disclosure of New Weapons, World Politics 1953, vol. 5, No. 3, Senator Brien McMahon on Declassification of the Size of the U.S. Nuclear Stockpile, January 31, 1949, http://www.fas.org/sgp/eprint/mcmahon.pdf
 • Brodowski D., Eisenmenger F., Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence, Comparative Research Project – Country Report on Germany (niepubl.)
 • Brodzisz Z., Zakazy dowodowe związane z ochroną tajemnicy dziennikarskiej w polskiej i niemieckiej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2012, Nr 5
 • Bröhl G. M., EGG – Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen des elektronischen Geschäftsverkehrs. Erläuterungen zum Referententwurf, Multimedia und Recht 2001, Nr 2
 • Brol J., Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta, SKwP. ZG. COSZ, Warszawa 2001
 • Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013
 • Broszczak B., Prawo do obrony a ochrona informacji niejawnych, NKPK 2002 Nr 11

Strony