Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Muliński M., Włochy, w: Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Warszawa 2010
 • Muliński M., Zażalenie w postępowaniu klauzulowym i postępowanie wywołane jego wniesieniem, PE 2002, Nr 20
 • Müller R., Supergrundrecht Datenschutz, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Nr 165
 • Mumford L., La cultura delle città, Mediolan 1967
 • Murdock P., New Internet Name Rule Opens Door to Huge Changes, 20.06.2011, Voice of America, http://www.voanews.com/english/news/science-technology/New-Internet-Name-Rule-Opens-Door-to-Huge-Changes-124180874.html
 • Murphy T., New Technologies and Human Rights, Oxford University Press 2008
 • Murray K.W., National Security Veiled in Secrecy: An Analysis of the State Secrets Privilege in National Security Agency Wiretapping Litigation, Military Law Review 2009, vol. 199
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994
 • Murzynowski A., Refleksje na tle uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej tajemnicy adwokackiej, Pal. 1994, Nr 11
 • Murzynowski A., Rogacka-Rzewnicka M.,Wędrychowski M. Problematyka świadka incognito w postępowaniu karnym: (w aspekcie prawnoporównawczym), Państwo i Prawo 1998, Nr 8
 • Musialik G., Dopuszczalność stosowania podsłuchu telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku, Pal. 1998, Nr 11–12
 • Mykowski M., Reszta jest milczeniem, Rzeczposp. PCD z 25.11.2003 r.
 • Mysiak P., Elektroniczna księga wieczysta – dążenie do nowej jakości w obrocie, MoP 2004, Nr 15
 • Myślińska M., Radoniewicz F., Integracja organów państwa w prawo do poszanowania korespondencji w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Problemy Prawa i Administracji 2011, Nr 1
 • Naccache D., Pointcheval D., Tymen C., Monotone signatures, LNCS Vol. 2339
 • Näckel A., Wasielewski A., Das neue Recht auf Zugang zu Umweltinformationen, DVBl 2005
 • Nakielski B., Pomykała J., Pomykała J. A., Multi-threshold signature, Journal of Telecommunications and Information Technology 2008, No 1
 • Nakielski B., Pomykała J., Pomykała J. A., Wykorzystanie deszyfrowania progowego w bazach danych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2008, t. LVII, Nr 4
 • Nakielski B., Pomykała J., Simple Dynamic Threshold Decryption Based on CRT and RSA, Journal of Telecommunications and Information Technology 2009, Nr 2
 • Nalaskowski K., Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych - zderzenie norm czy konieczne uzupełnienia?, w: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały konferencyjne V Kongresu, Katowice 2009
 • Nałęcz M., Komentarz do art. 100 KP w: Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2009
 • Naqvi Y., The right to the truth in international law: fact or fiction?, International Review of the Red Cross 2006, t. 88, Nr 862
 • Narayan S., Proper Assertion of the Deliberative Process Privilege: The Agency Head Requirement, Fordham Law Review 2008, vol. 77
 • Naumann J., Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa 2012
 • Nawarecki E., w: E. Nawarecki, G. Dobrowolski, M. Kisiel-Dorohnicki (red.), Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, Kraków 2009
 • Nerka A., Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych, w: T. Wyka, A. Nerka (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa 2009
 • Neumann S., Intellectual Property Rights Infringements in Europe Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law, JPIL 2011, Vol. 7, Nr 3
 • Neumann U., Wahrheit im Recht. Zu Problematiken und Legitimität einer fragwürdigen Denkform, Nomos Verlag, Baden-Baden 2004
 • Neunhoeffer F., Das Presseprivileg im Datenschutzrecht. Eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen und des englischen Rechts
 • Nickels S., Neues Bundesrecht für den E-Commerce, Computer und Recht 2002, Nr 4
 • Niedużak M., Budowa e-wymiaru sprawiedliwości w Polsce, http://www.e-mentor.edu.pl/
 • Niedużak M., Czy tajemnica adwokacka może obowiązywać tylko adwokatów? Rozważania na gruncie przepisów prawa o adwokaturze oraz kodeksu postępowania karnego, Pal. 2010, Nr 11-12
 • Niedużak M., Marchwicki W., Jawność konieczna. Słowo o internetowej bazie orzeczeń, Na Wok. 2012, Nr 14
 • Niedziejko P., Krysowaty I., Biometria, Charakterystyka danych człowieka – części 1, Zabezpieczenia 2006, Nr 4
 • Niedziejko P., Krysowaty I., Biometria. Charakterystyka danych człowieka i ich wykorzystanie w bezpieczeństwie, Zabezpieczenia 2006, Nr 4 i Zabezpieczenia 2007, Nr 1
 • Niewiadomski Z. (red.), Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000
 • Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011
 • Niewiadomski Z., Cieślak Z. (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe 23–25 września 2002 r., Warszawa 2003
 • Niger S., Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Padwa 2006
 • Nizioł K., Przesłanki uzasadniające zastosowanie instytucji świadka incognito, Prok. i Pr. 2007, Nr 10
 • Niżnik-Mucha A., Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, CASUS 2008, Nr 2
 • Niżnik-Mucha A., Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, Cas. 2008, Nr 2
 • Nodzon B. E. Jr., Free Speech in Digital Economy: an Analysis of How Intellectual Property Rights Have Been Elevated at the Expense of Free Speech, The John Marshall Law Review 2002–2003, Vol. 36
 • Nonnenmacher G., Freiheit und Sicherheit, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Nr 165
 • Nordhausen A., Does harmonisation go far enough. The E-Commerce Directive 2000/31/EC – implementation and sanctions, International Journal of Liability and Scientific Enquiry (IJLSI) 2007, t. 1, Nr 1–2
 • Nowak A., Przeszukanie i zatrzymanie sprzętu komputerowego jako procesowa forma uzyskiwania materiału dowodowego, MoP 2005, Nr 3
 • Nowak C., Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, Warszawa 2008
 • Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011
 • Nowakowski B., Jędruszczak A., Gałach A., Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Warszawa 2013
 • Nowicka A., Ochrona innowacji farmaceutycznych, w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005
 • Nowicka A., Zawarcie umowy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w: M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008
 • Nowicki M. A., Ochrona tajemnicy a dziennikarska swoboda: ze Strasburga, PiŻ 2001, Nr 8
 • Nowicki M. A., W kręgu dziennikarskiego immunitetu, PiŻ 1995, Nr 2
 • Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013
 • Nowicki M., Świadek nie może się bać, Rzeczposp. Z 26.4.1999 r.
 • Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. II, Kraków 2002
 • Nowina-Konopka M., Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, Warszawa 2006
 • Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa, 2001, 2007
 • Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007
 • Nwankwo I. S., Privacy Impact Assessment Model for Deploying e-Health Applications in Cloud Transformations: Legal and Ethical Perspective, Göttingen International Colloquium on IT and Law, http://www.uni-goettingen.de/de/412550.html (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • O’Harrow Jr. R., No Place to Hide; Behind the Scenes of Our Emerging Surveillance Society, New York 2005
 • O’Reilly T., Government as a Platform, Innovations, Winter 2011, vol. 6, No. 1
 • Obara M., Kapała A., Roszczenie informacyjne z art. 105 us. t. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tajemnica przedsiębiorstwa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, Nr 6
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009
 • Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, RPEiS 1991, Nr 2
 • Ochman P., Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym, Prok. i Pr. 2009, Nr 1
 • Ochnio A., Tajemnica bankowa w prawie szwajcarskim: (w aspekcie międzynarodowej współpracy w postępowaniu karnym), Państwo i Prawo 2010, Nr 12
 • Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych z 27.11.2013 r., sygn. BAS-WAUiP-2860/13, na temat możliwości dopuszczenia posła – z tytułu jego członkostwa w zespole parlamentarnym – do materiałów objętych klauzulą niejawności, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, Nr 2(42)
 • Odrowąż-Sypniewski W., Radziewicz P., W sprawie skutków prawnych wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych na system ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, Przegląd Sejmowy 2005, Nr 5
 • Odrowąż-Sypniewski W., Zasady zwalniania prokuratora z tajemnicy prokuratorskiej, Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2006, Nr 2(10) IV–VI
 • Odrowąż-Sypniweski W., Zakres autonomii regulaminowej Sejmu w kontekście trybu ochrony informacji niejawnych. Opinia prawna, Zesz. Prawn. BAS 2010, Nr 4
 • Oetzel M., Spiekermann S., Privacy-by-Design Through Systematic Privacy Impact Assessment – A Design Science Approach, ECIS – Conference Proceedings, 2012
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2011
 • Ogiegło L. (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2010
 • Öhlböck J., Informationsweiterverwendungsgesetz, Wien 2008
 • Olczyk E., TK: ustawa lustracyjna częściowo niezgodna z konstytucją, Rzeczp. z 12.5.2007 r., dostępny pod adresem: http://archiwum.rp.pl/artykul/681551-Trybunal:-ustawa-lustracyjna-czesciowo-niezgodna-z-konstytucja.html#.VEYIvFfA578
 • Olejniczak A., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010
 • Olejniczak-Szałowska E., Problem statutowej regulacji zasad dostępu do dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, ST 2011, Nr 6
 • Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa 2006
 • Oleszko A., Notariusz przed sądem, Rejent 2001, Nr 5
 • Oleszko A., Prawo o notariacie, Lublin 2008
 • Oleszko A., Prawo o notariacie. Komentarz, Warszawa 2011
 • Olszewska-Stompel J., Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie KIO i sądów powszechnych, LEX /el. 2013
 • Olszowski K., Rosłon D., Automatyczne wspomaganie anonimizacji orzeczeń sądowych, KPP 2012, Nr 3
 • Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytu¬cyjnego, Kraków 2000
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Warszawa 2003
 • Ordyniak M., Tajemnica pracowników sądów i prokuratury, MoP 2014, Nr 7
 • Ordyniak M., Tajemnica sędziowska, MoP 2014, Nr 7
 • osajda K. (red.), Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz, Warszawa 2013
 • Ostanek M., Artykuł 29 ‘Megaustawy’ – inwentaryzacja sieci szerokopasmowych, Departament Rozwoju Infrastruktury. UKE, http www.uke.gov.pl (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Ostaszewski J. (red.), Finanse, Warszawa 2005
 • Overbeck A., Der Schutz des Berufsgeheimnisses, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 1942, Nr 43
 • Overbeck A., Der Schutz des Berufsgeheimnisses, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 1942, Nr 43
 • Ożegalska-Trybalska J., Adresy internetowe, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2003, z. 84
 • Ożegalska-Trybalska J., Adresy Internetowe, zagadnienia cywilnoprawne, PIPWI UJ, Kraków 2003, z. 84
 • Ożóg M., System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna, Warszawa 2010
 • P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2009, 2013
 • P. Bogdalski, Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne, MoP 1997, Nr 6
 • P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014
 • P. Uziębło, Instytucja wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw w Polsce (wybrane zagadnienia) , GSP 2014, Nr 31

Strony