Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • McChrystal S., It Takes a Network. The New Frontline of Modern Warfare, Foreign Policy March/April 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/22/it_takes_a_network?page=full,
 • McClure D., Cloud Shopping Made Easy, On the Frontlines. Government Cloud Computing 2011, Vol. 3, Nr 4
 • McClure D., Coleman C., Providing a Helping Hand, On the Frontlines. Government Cloud Computing 2012, Vol. 3, Nr 6
 • McDermott P., Withhold and Control: Information in the Bush Administration, Kansas Journal of Law & Public Policy 2003, vol. 12
 • McGoldrick D., Developments in the Right to be Forgotten, HRL Rev. 2013, vol. 13, Nr 4
 • McLuhan H. M., Wybór tekstów, Poznań 2001
 • McLuhan M., The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man, University of Toronto Press, Canada 1962
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
 • McQueen A., Security Blanket: The State Secrets Privilege Threat to Public Employment Rights, The Labor Lawyer 2007 (329), vol. 22
 • Mednis A., Administrator danych i podmiot przetwarzający dane na zlecenie – status prawny, zakres praw i obowiązków, problemy definicyjne, w: G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009
 • Mednis A., Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 1997, Nr 6
 • Mednis A., Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności – rozwiązania polskie, w: M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa 1999
 • Mednis A., Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa 1995
 • Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006
 • Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2006
 • Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Warszawa 2006
 • Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym – konsekwencje dla praktyki gospodarczej, w: G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007
 • Meinecke F., Machiavellism. Doctrine of Raison d’état and Its Place in Modern History, London 1957
 • Mell P., Grance T., The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Computer Security Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology, Geithersburg 2011
 • Memot S., Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej, Prok. i Pr. 2008, Nr 10
 • Mertus J., Davis L., Citizienship and Location in a World of Torture, New York City Law Review, 2007, vol. 10
 • Metzger A., Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussel-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck Proposals, w: S. Leible, A. Ohly (red.), Intellectual Property and Private International Law, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 28, Mohr Siebeck, Tübingen 2009
 • Meyer D., Google loses autocomplete defamation case in Italy, http://www.zdnet.co.uk/news/regulation/2011/04/05/google-loses-autocomplete-defamation-case-in-italy-40092392/; French court orders Google Inc to pay libel damages: report, http://www.reuters.com/article/2010/09/25/us-france-google-idUSTRE68O14020100925
 • Meyer-Bolte C., Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwaltungsverbund, Nomos 2007
 • Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B. (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego, Warszawa 2010
 • Miąsik D., w: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Michalak A., Nowelizacja Kodeksu cywilnego. Ochrona tajemnic handlowych w trakcie negocjacji, MoP 2003, Nr 13
 • Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006
 • Michalak A., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX/el. 2011
 • Michalec M., Kto ujawnia nasze tajemnice, Doradca Podatnika 2007, Nr 12, dostępny na: www.e-podatnik.pl
 • Michalec M., Kto ujawnia nasze tajemnice, Doradca Podatnika 2007, Nr 12
 • Michalik M., Społeczne przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej, w: A. Sarapet (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971
 • Michalska A., Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Prawa Człowieka, Warszawa 1976
 • Michalska M., Wojewoda M., Kilka uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, Radca Prawny 2008, Nr 4–5
 • Michalska-Badziak R., Cele i zadania, właściwość i kompetencja, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013
 • Michalski B., Odżywa spór o tajemnicę zawodową dziennikarza, Jur. 1994, Nr 4
 • Michalski B., Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998
 • Michalski B., Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974
 • Mielus M., Regulacje prawne ochrony informacji niejawnych, w: K. M. Księżopolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009
 • Miguel Asensio de P. A., The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?, w: S. Leible, A. Ohly (red.), Intellectual Property and Private International Law, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 28, Mohr Siebeck, Tübingen 2009
 • Mik C. (red.), Pytania prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce, Toruń 2006
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000
 • Mik C., Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach ETPCz w Strasburgu, Kraków 2002
 • Mik C., Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005
 • Miko F. T., Froehlich Ch., Germany’s Role in Fighting Terrorism: Implications for U.S. Policy, CRS Report for Congress, December 2004, http://fas.org/irp/crs/RL32710.pdf (dostęp: 30.1.2015 r.)
 • Mikołaczyk B., Ochrona życia prywatnego, rodzinnego i korespondencji w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Miscellanea Iuridica 2004, t. 5
 • Mikołajczewska W., Fierek M. (red.), Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, Gdańsk 2011
 • Mikos-Sitek A., P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009
 • Mikowski Ł., Mikowski R., Nadzór nad bezpieczeństwem informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2005, Nr 295
 • Mikowski R., Wybrane podstawy prawne ochrony informacji niejawnych, Acta Uniwersytetu Wrocławskiego Przegląd Prawa i Administracji 2012, Nr 91
 • Millard J., ePublic services in Europe; past, present and future. Research findings and new challenges. Final paper, Danish Technological Institute, Denmark 2003
 • Miller M.C., Standing in the Wake of the Terrorist Surveillance Program: A Modified Standard for Challenges to Secret Government Surveillance, Rutgers Law Review (2008), vol. 60
 • Miłosz M., Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej a ochrona prywatności osób fizycznych, KPP 2012, Nr 3
 • Mincer M., Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, NP 1984, Nr 7–8
 • Mincer M., Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Nowe Prawo 1984, Nr 7–8
 • Ministry of Business, Innovation and Employment, Privacy Impact Assessment Collection and Handling of Biometrics at the Ministry of Business, Innovation and Employment, Wellington 2012
 • Miralles R., Cloud computing y protección de datos, IDP: Revista de Internet, Derecho y Política 2010, Nr 11
 • Misiak W., Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Społeczeństwo – kultura – polityka, Warszawa 2007
 • Misiąg W., Zarządzanie strategiczne i finansowe, w: W. Misiąg (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Warszawa 2005
 • Misztal-Konecka J., Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, PS 2012, Nr 6
 • Misztal-Konecka J., Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym wnoszone na nośnikach elektronicznych, w: G. Tylec, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości. Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzenie H. Cioch, Bydgoszcz–Lublin 2009
 • Misztal-Konecka J., Informacje niejawne w postępowaniu cywilnym, PS 2012, Nr 6
 • Młynarczyk Z., Glosa do uchw. z 16.1.1997 r., I KZP 34/96, OSP 1997, Nr 7–8
 • Młynarczyk Z., Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w kodeksie karnym, NP 1971, Nr 1
 • Młynarczyk Z., Tajemnica zawodowa a dobro wymiaru sprawiedliwości, PiŻ 1987, Nr 11
 • Młynarska-Sobaczewska A., Obowiązki przedsiębiorcy – administratora w sieci, w: G. Szpor, W. R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012
 • Młynarska-Sobaczewska A., Sakowska-Baryła M., Przetwarzanie danych osobowych a przelew wierzytelności, Państwo i Prawo 2005, Nr 11
 • Modzelewski W. (red.), Komentarz do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Warszawa 2002
 • Modzelewski W., Janiec R., Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Warszawa 1997
 • Moerel L., Binding Corporate Rules. Corporate Self-Regulation of Global Data Transfers, Oxford 2012
 • Moglen E., Freedom in the Cloud: Software Freedom, Privacy, and Security for Web 2.0 and Cloud Computing, http://www.softwarefreedom.org/events/2010/isoc-ny/FreedomInThe¬Cloud-transcript.html
 • Mojak J., Żywko Z., Ograniczenia tajemnicy bankowej jako ingerencja w prawo do prywatności obywateli RP, Zamojskie Studia i Materiały 2006, z. 2
 • Mojsiejuk J., Tajne czy jawne? Informacje prawnie ochronione a dostęp do informacji publicznej w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych, Elektroniczna Administracja 2007, Nr 6
 • Möllers Ch., Zur Dialektik der Aufklärung der Politik, w: WikiLeaks und die Folgen, Suhkamp 2011
 • Molski M., Łacheta M., Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych, Bydgoszcz 2009
 • Molski M., Łacheta M., Przewodnik audytora systemów informatycznych, Gliwice 2007
 • Molski M., Tracz M., Audyt systemów informatycznych, Infotel 2006, Nr 1
 • Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008
 • Monitz H., Fidalgo S., Cybercrime legislation in Potugal – raport na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie, 25.7–1.8.2010 r.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005
 • Mordwiłko J., Opinia prawna w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez okręgową radę adwokacką posła będącego jednocześnie adwokatem za wystąpienia publiczne w związku z wykonywaniem mandatu, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2014, Nr 2 (42)
 • Moreno N., Joint Data Controllership in outsourcing and cloud computing, Privacy Law & Business United Kingdom Report 2012, Nr 64
 • Morland H., Born Secret, Cardozo Law Review 2005
 • Moss J., Assange: the wistleblower, The Guardian 14.7.2010 r.
 • Mostowik P., Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych, KPP 2002, R. XI, z. 3.
 • Motyka K., Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka, Lublin 2006
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny: komentarz, Warszawa 2012, 2013, 2014
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny: praktyczny komentarz, Warszawa 2007, 2010
 • Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne: część ogólna, Kraków 2006
 • Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne: część ogólna, Warszawa 2009, 2011
 • Mozgawa M., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego, Gdańsk 1997
 • Mróz M., Ochrona danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez służby specjalne w Polsce i Niemczech, Analizy BAS 2010, Nr 1
 • Mróz M., Polska a NATO. Wokół dyskursu akcesyjnego i integracyjnego, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001
 • Mróz M., Standardy ochrony informacji osobistych w postępowaniu sprawdzającym wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych. Raport Nr 170, luty, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2000
 • Mrózek A., Prawno-polityczne problemy funkcjonowania banków danych w państwach burżuazyjnych, Państwo i Prawo 1976, Nr 8–9
 • Mrózek A., Ustawowe prawo ochrony danych. Analiza prawnoporównawcza, Toruń 1981
 • Mucha M., NIP. Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Warszawa 2005
 • Mucha M., Obowiązek administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002
 • Mucha M., Ograniczenie zasady jawności i dostępu do informacji – regulacja administracyjnoprawna, ST 2000, Nr 1–2
 • Muckel S., Sozialrecht, Műnchen 2007

Strony