Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Maciejewska K., Zadania pełnomocników ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2007, Nr 2
 • Maciejewska S., Adwokat świadkiem w procesie karnym a problem tajemnicy zawodowej, w: L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. III, Wrocław 1998
 • Maciejewska S., Adwokat świadkiem w procesie karnym a problem tajemnicy zawodowej, w: L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, AUW No 2095, Wrocław 1998
 • Maciejewski M. (red.), Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014
 • Maciejka M., Doręczenia bez wręczenia (sprzeczność praktyki z przepisami kodeksu postępowania cywilnego), Rzeczposp. z 6.9.2000 r.
 • Maciejuk I., Dostęp do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, ZNSA 2009, Nr 2
 • MacLean W., Is the Big Brother watching you?, Balkans. com. Business News, 26.10.2010. http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=62265
 • Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009
 • Madejczyk M., Profil Zaufany ePUAP (PZ), Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej, www.mswia.gov.pl.
 • Magid A.K., The Negative Executive Privilege, Stanford Law & Policy REVIEW 2009, vol. 20
 • Mahler W., Spionage und ihre strafechtliche Bekämpfung im Schweiz Recht, Zurych 1937
 • Mahler W., Spionage und ihre strafrechtliche Bekämpfung im Schweiz Recht, Zurych 1937
 • Maier T., Befangenheit im Verwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU-Mitgliedstaaten im Rechtsvergleich, Berlin 2001
 • Majchrzak B., Recenzja książki A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2012, Nr
 • Majchrzak B., Badania podstaw aksjologicznych prawa materialnego w zakresie jawności i jej ograniczeń, w: Z. Cieślak (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. II, Podstawy aksjologiczne, Warszawa 2013
 • Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, w: P. Majer (red.), Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele Kraków 2002
 • Majewski J., Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiących tajemnicę bankową, Pal. 1999, Nr 7–8
 • Majewski J., Granice dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową (według prawa polskiego), w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce, Warszawa 2007
 • Majewski J., Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku dyskrecji w obrocie gospodarczym, Prawo Papierów Wartościowych 2001, Nr 9
 • Majewski J., Przepisy o tajemnicy bankowej a przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo Bankowe 2000, Nr 6
 • Majewski J., Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, Prawo Bankowe 1999, Nr 6
 • Majewski J., w: O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, t. 10, Warszawa 2003
 • Majkowska M., Celnik nie może być karany za naruszenie tajemnicy, Gazeta Prawna z 28.7.2010 r.
 • Majkowska M., Celnik nie może być karany za naruszenie tajemnicy, Gazeta Prawna z 28.7.2010 r.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932
 • Malinowski A., Definicje legalne w prawie polskim, Studia Iuridica 2005, Nr XLIV
 • Małecki S., Nowa filozofia ochrony informacji, Wspólnota 2009, Nr 35
 • Małecki S., Ochrona informacji niejawnych – instrument, nie cel sam w sobie, w: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały II Kongresu, Katowice 2006
 • Małecki S., Ochrona informacji niejawnych (zarys wystąpienia podczas Kongresu), w: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VI Kongresu, Katowice 2010
 • Małecki S., Pleban K., Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz archiwizacja dokumentów, w: M. Gajos, S. Zalewski (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu, Katowice 2005
 • Małecki S., Ustawa o ochronie informacji niejawnych (uwagi de lege ferenda), w: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Katowice 2006
 • Mancarz C., Cyberprzestępczość a bezpieczeństwo państwa. Kazus WikiLeaks, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Dylus, Warszawa 2012
 • Maniewska E., Jaśkowski K., Komentarz aktualizowany do ustawy z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), Lex/el 2014
 • Manizni V., Trattato di diritto penale italiano, t. VIII, Turyn 1985
 • Manowska M., Dokument jako środek dowodowy w postępowaniu nakazowym, Pr. Sp. 1999, Nr 4
 • Mantarello A., Il costo della privacy tra valore della persona e ragioni d’impresa, Mediolan 2007
 • Mantelero A., The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the „right to be forgotten”, CLS Rev. 2013, Nr 29, poz. 3, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364913000654
 • Mantovani F., Diritto penale parte speciale, CEDAM 2011
 • Manzini V., Trattato di diritto penale, T. VIII, Turyn 1985
 • Marchaj R., Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym, w: B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014 (dostęp przez http://lexint.univ.gda.pl/lex/ w dniu 12.11.2014 r.)
 • Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2010
 • Marciniak M., Infrastruktura w chmurze, Computerworld z 30.10.2012 r., Nr 30(981)
 • Marcinkowski A., Jeszcze o znaczeniu podpisu, Pal. 1973, Nr 12
 • Marek A., (red.), Prawo karne: zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986
 • Marek A., Karnoprawne aspekty tajemnicy służbowej komornika sądowego, PS 2001, Nr 1
 • Marek A., Karnoprawne aspekty tajemnicy służbowej komornika sądowego, Problemy Egzekucji 2000, Nr 9
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, 2005, 2010,
 • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego: część ogólna, Warszawa 1999
 • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego: część szczególna, Warszawa 2000
 • Marek A., Komentarz do ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny, Lex 2007
 • Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2011
 • Marek A., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 1997
 • Marek A., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń: (skrypt dla studentów administracji), Toruń 2005, 2009
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011
 • Marek A., Prawo karne: część ogólna, Bydgoszcz 1992
 • Marek A., Prawo karne: zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997
 • Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 1999, 2002, 2003, 2008
 • Mariański A. (red.), Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Warszawa 2010
 • Markowski K., Wierzbowski M. (red.), Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, Warszawa 2009
 • Marly J., Uwagi do art. 12 dyrektywy 2000/31/WE, w: E. Grabitz, M. Hilf (red.), Das Recht der Europäischen Union, Band IV. Sekundärrecht, Teil A. Verbraucher- und Datenschutzrecht, München 2009, cz. A4
 • Marszał K. (red.), Proces karny: przebieg postępowania, Katowice 2008, 2012
 • Marszał K.(red.), Proces karny, Katowice 2003, 2005
 • Marszał K., Proces karny: zagadnienia ogólne, Katowice 2008, 2013
 • Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2015
 • Marszałkowska-Krześ E., Czekajcie na listy, Rzecz. z 3.11.2000 r.
 • Martim J., Organizacja baz danych, Warszawa 1983
 • Martin S. E., Freedom of information. The News the media use, New York 2008
 • Martínez-Peláez R., Pomykała J., Rico-Novella F., Satizábal C., Efficient remote user authentication scheme using smart cards, International Journal of Internet Technology and Secured Transactions
 • Martínez-Peláez R., Pomykała J., Rico-Novella F., Satizábal C., Improvement of the dynamic Id-based remote user authentication scheme, Proceedings of International Conference on Information Society (e-society 2010), June 28–30 2010, London, IEEE Computer Society
 • Martysz Cz., Matan A. (red.), Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2005
 • Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I, Komentarz do art. 1–103, Lex Omega 2010
 • Martysz Cz., w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007
 • Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000
 • Marwick A.E., Murgia-Diaz D., Palfrey J.G., Youth, Privacy and Reputation (Literature Review), HPLWP 2010, Nr 10–29
 • Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Warszawa–Lublin 2007
 • Masełbas W., Komentarz do art. 37(b) ustawy – Prawo farmaceutyczne, w: M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009
 • Masewicz W., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i wynikające stąd obowiązki prawnicze, Bydgoszcz 1996
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014
 • Mastronardi P., Recht als Gegenstand der Information, w:
 • Masuda Y., The Information Society as Post-industrial Society, Institute for the Information Society, Tokyo 1981
 • Maślińska H., Problemy etyczne zawodu lekarskiego, w: A. Sarapet (red.), Etyka zawodowa, Warszawa 1971
 • Matan A., w: G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007
 • Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004
 • Mather T., Kumaraswamy S., Latiff S., Cloud Security and Privacy. An Enterprise Perspective on Risk and Compliance, O’Reilly, Pekin–Cambridge–Farnham–Köln–Sebastopol–Tajpej–Tokio 2009
 • Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004
 • Matulionyte R., Law Applicable to Copyright. A Comparison of the ALI and CLIP Proposals, Cheltenham–Northampton 2011
 • Matyszewska E., Jedna baza podatników uprości procedury, Gazeta Prawna z 18.8.2011 r.
 • Matyszewska E., Jedna baza podatników uprości procedury, Gazeta Prawna z 18.8.2011 r.
 • Maxwell W., Wolf Ch., A Global Reality: Governmental Access to Data in the Cloud. A comparative analysis of ten international jurisdictions, Hogan Lovells, Paris–Washington 2012
 • Mazur E., Wniosek restytucyjny, Pal. 1966, Nr 3–4
 • Mazur E., Z problematyki wniosku restytucyjnego, NP 1969, Nr 5
 • Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008
 • Mazur S., Krynojewski F. R., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Katowice 2003
 • Mazurkiewicz P., Niepolityczna polityczność Kościoła, Chrześcijaństwo–Świat–Polityka 2012, Nr 13
 • Mazurowska A., Szwedzkie doświadczenie z learningiem, w: B. Boryczka (red.), E-learning
 • Mądrecka E., W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, NKPK 2012, Nr 28
 • Mądrzak H., Z problematyki wniosku restytucyjnego, NP 1969, Nr 5
 • Mąka D., Kancelaria tajna – zabytek czy konieczność?, Ochrona Mienia i Informacji 2008, Nr 6
 • Mąka J., Ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – czy jest potrzebna w obecnym stanie prawnym w Polsce?, Prok. i Pr. 2009, Nr 4

Strony