Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Kucharski S., Dziennikarze krytykują decyzję Sądu Najwyższego , Rzeczposp. z 6.5.2009 r.
 • Kuciński J. (red.), Szanse i zagrożenia procesu konsolidacji systemu politycznego III Rzeczypospolitej, Warszawa 2005
 • Kuciński R., Informacje niejawne w bankowości, dane osobowe, tajemnica państwowa i służbowa, tajemnica zawodowa i informacje poufne, tajemnica przedsiębiorstwa, Warszawa 2000
 • Kuczerawy A., Odpowiedzialność dostawcy usług internetowych, e-Biuletyn CBKE 2006, Nr 2
 • Kuczma P., Adwokat jako zawód zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Pal. 2012, Nr 3–4
 • Kuczyński G., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Warszawa 2012
 • Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, PiZS 2004, Nr 7
 • Kuczyński T., Wybrane zagadnienia regulacji prawnej zakazu konkurencji w stosunkach pracy, PiZS 1997, Nr 5
 • Kudrycka B., Elementy infrastruktury etycznej w życiu publicznym, w: E. Nowicka-Włodarczyk (red.), Etyka i polityka, Kraków 1998
 • Kudrycka B., Guy Peters B., Suwaj P.J., Nauka administracji, Warszawa 2009
 • Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywateli do informacji o działaniach organów administracji publicznej, PiP 1999, Nr 8
 • Kugelmann D., Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, NJW 2005
 • Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2011
 • Kukuła Z., Prawo karne wobec zagrożeń dla systemu bankowego, Bezpieczny Bank 2012, Nr 3
 • Kula K., Obszar działania służby kontrwywiadu wojskowego, WPP 2010, Nr 10
 • Kula K., Udział Służby Kontrwywiadu Wojskowego w ochronie interesów ekonomicznych państwa, WPP 2009, Nr 4
 • Kulesza E., Odmowa informacji nie zawsze uzasadniona, Rzeczpospolita z 4.8.1998 r.
 • Kulesza E., Prawo obywateli do informacji o działalności podmiotów publicznych, w: L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006
 • Kulesza M., Czy będzie rewizja nadzwyczajna, Rzeczp. z 15.9.1999 r.
 • Kulesza M., Etyka służby publicznej, Warszawa 2010
 • Kulesza M., Izdebski H., Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa 1999
 • Kulik T. B., Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Stefanowicz A., Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, Studia Prawnicze KUL 2010, t. 1
 • Kułagi Ł., Agencja Praw Podstawowych UE, w: C. Mik, K. Gałka (red.), Prawa podstawowe w prawie i praktyce UE, Toruń 2009
 • Kumaniecki K.W., Langrod J.S., Wachholz S., Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Warszawa 1939
 • Kundera M., Zdradzone testamenty, przeł. S. Roth, Hanser 1994
 • Kundra V., Federal Cloud Computing Strategy, Washington 2011
 • Kuner Ch., European Data Protection Law. Corporate Compliance and Regulation, Oxford University Press, Oxford 2007
 • Kuner Ch., Membership in the U.S. Safe Harbor Program by Data Processors, Privacy & Security Law Report 2008, Vol. 7, Nr 12
 • Kunicka-Michalska B., Nowe przepisy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, PiP 1983, Nr 11
 • Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy w Kodeksie karnym, Akta Universitatis Nicolai Copernici Prawo XVI – Nauki Humanistyczno-Społeczne 1978, z. 89
 • Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972
 • Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972
 • Kunicka-Michalska B., Oszustwo komputerowe. Regulacje prawa polskiego, SP 2006, Nr 4
 • Kunicka-Michalska B., Przestępstwa prasowe w nowym kodeksie karnym, Zeszyty Prasoznawcze 1969, Nr 4
 • Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000,
 • Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej lub służbowej w: I. Andrejew (red.), System prawa karnego, t. 4, cz. 2, O przestępstwach w szczególności, Wrocław 1989
 • Kunicka-Michalska B., Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów (cz. 1), Pal. 2005, Nr 7–8
 • Kunicka-Michalska B., Tajemnica zawodowa dziennikarza, Kraków 1969
 • Kunicka-Michalska B., w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2. Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa 2005
 • Kunicka-Michalska B., w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3, Warszawa 2005
 • Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Prawo karne: część ogólna: wybrane zagadnienia, Toruń 1968
 • Kunkiel-Kryńska A., Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, MoP 2007, Nr 18
 • Künne W., Conceptions of Truth, Oxford–New York 2005
 • Kur A., Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?, w: S. Leible, A. Ohly (red.), Intellectual Property and Private International Law, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 28, Mohr Siebeck, Tübingen 2009
 • Kur A., CLIP Principles with Comments and Notes 2012, Cl, European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (1 December 2011), Comments and Notes
 • Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków–Warszawa 2004
 • Kurek J., Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2013
 • Kurek J., Ochrona przed spamem w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2013
 • Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica adwokacka, MoP 2013, Nr 23
 • Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica komornika, MoP 2014, Nr 2
 • Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica notariusza, MoP 2014, Nr 1
 • Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica obrońcy, MoP 2014, Nr 3
 • Kurek J., Tajemnice zawodów prawniczych. Tajemnica radcy prawnego, MoP 2013, Nr 24
 • Kurytnik I. P. (red.), Bezpieczeństwo informacji: praca zbiorowa, Warszawa 2012
 • Kurzępa B., Dostęp do informacji niejawnych, Prok. i Pr. 2000, Nr 6
 • Kurzępa B., Ochrona informacji niejawnych, PS 1999, Nr10
 • Kurzępa B., Prokurator w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Prokurator 2000, Nr 2
 • Kurzępa B., Zakazy dowodzenia w procesie karnym, Prokurator 2002, Nr 2.
 • Kurzępa B., Zakres czynności operacyjno – rozpoznawczych realizowanych przez wojskowe służby informacyjne. Niektóre aspekty karnoprocesowe, WPP 2004, Nr 1
 • Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, Lex 2013
 • Kusiak P., Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska, CWNHiSAMW 2011, Nr III
 • Kuspiel D., Materiały niejawne w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2013, Nr 7/8
 • Kustra A., Kontrola konstytucyjności całej ustawy, PS 2012, Nr 2
 • Kustra E., Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994
 • Kuśnierz E., Ochrona informacji niejawnych po nowemu, Rzeczpospolita PCD 2011, Nr 1
 • Kuśnierz E., Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2011, Nr 4
 • Kutyłowski M., Koncepcje uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa technicznego banków elektronicznych a polski stan prawny, MP 2005, Nr 6
 • Kutyłowski M., Krzywiecki Ł., Kubiak P., Koza M., Restricted Identification Scheme and Diffie-Hellman Linking Problem, INTRUST 2011
 • Kutyłowski M., Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze, w: G. Szpor (red.), Interent. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, Warszawa 2013
 • Kuźmicz E., Mielecka-Kubień Z., Wiszejko-Wierzbicka D. (red.), Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie. Raport z badań, Warszawa 2009
 • Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005
 • Kwapisz K., Ustawa o radcach prawnych. Komenatarz, Warszawa 2013
 • Kwaśny M., Planowanie i przeprowadzanie audytu na podstawie ryzyka, według Między¬narodowych Standardów Audytu (ISAs) (Międzynarodowa konferencja w Ports¬mouth), FK 2007, Nr 3
 • Kwiatkowski K., Dostęp do informacji publicznej w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli, w: M. Maciejewski (red.), Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa 2014
 • Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2001, 2005
 • Laas M., Die Entstehung eines europäischen Migrationsverwaltungsraumes – Eine Untersuchung aus der Perspektive des deutschen und des spanischen Rechts, Nemos 2008
 • Lach A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004
 • Lach A., Glosa do wyroku ETPC z 2.9.2010 r., 35623/05, Lex/el..
 • Lach A., Granice badań oskarżonego w celach dowodowych. Studium w świetle reguły nemo se ipsum accusare tenetur i prawa do prywatności, Toruń 2010
 • Lach A., Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Prok. i Pr. 2003, Nr 10
 • Lach A., Karnoprocesowe instrumenty zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Internecie, Prok. i Pr. 2005, Nr 10
 • Lach A., Prowokacja policyjna jako instrument zwalczania cyberprzestępczości, w: J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna, Szczytno 2009
 • Lang J., Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972
 • Lang J., Zasada jawności w prawie administracyjnym, SI 1996, Nr 33
 • Lang W., Aksjologia polskiego systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej, w: L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, integracja europejska, Lublin 1999
 • Lang W., Aksjologia prawa, w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowice 1992
 • Lange O., Ekonomia polityczna, Warszawa 1967, t. 1
 • Lastowska F. G., Hunter D., The Laws of the Virtual Worlds, California Law Review 2004
 • Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów państwowych, Archeion 2004, t. CVII
 • Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013
 • Latusek A., Nowy słownik wyrazów obcych, Kraków 2004
 • Laubadère A., Traite de droit administratif, Paris 1963, s. 47,
 • Leciak M., Definicja legalna tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w świetle przepisów Konstytucji RP, Studia Iuridica Toruniensia 2009, t. 5
 • Leciak M., Glosa do uchw. SN z 26.3.2009 r., Prok. i Pr. 2009, Nr 9
 • Leciak M., Karnoprawna ochrona informacji niejawnych: uwagi w świetle ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, , Toruń 2012
 • Leciak M., Kultura jawności – klauzula tajności. Dziennikarskie prawo do informacji a prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej – zarys problematyki, w: J. Marszałek-Kawa, B. Chludziński (red.), Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne, Toruń 2007
 • Leciak M., O przestępstwie wykorzystania tajemnicy państwowej (art. 265 § 1 k.k.). Uwagi na płaszczyźnie lex lata i lex ferenda, w: C. Nowak, J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008
 • Leciak M., Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, St. Iur. Toruń 2011, Nr 2
 • Leciak M., Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania, St. Iur. Toruń 2006, Nr 1
 • Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009

Strony