Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Korcyl-Wolska M., Prawo karne procesowe, Kraków 2005
 • Korczak J., O pojęciu sprawności administracji, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2011
 • Korczak J., Regulamin organizacyjny urzędu gminy a obowiązek publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, NZS 2003, Nr 4
 • Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, RPEiS 2006, Nr 1
 • Korff D., Note on European and International Law on Trans-national Surveillance Prepared for the Civil Liberties Committee of the European Parliament to assist the Committee in its enquires into USA and European States’ surveillance, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/note_korff_/note_korff_en.pdf
 • Korniłowicz M., Czekajcie na listy, Rzeczpospolita z 27.9.2000 r.
 • Koroluk S., Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy, Sopot 1998
 • Korszeń D., Zakres zakazu przeprowadzania w postępowaniu cywilnym dowodów nielegalnych, MoP 2013, Nr 1
 • Korus K., Komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.02.126.1071), LEX/el. 2002
 • Korzeniowska A., Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Kraków 2002
 • Korzeniowski L.F., Bezpieczeństwo informacyjne na krawędzi kultur, w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały konferencyjne, Katowice 2009
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012
 • Kosar K.R., Classified Information Policy and Executive Order 13526, Congressional Research Service R41528, grudzień 2010, http://fas.org/sgp/crs/secrecy/R41528.pdf
 • Kosiarski M., Sądom nie wolno publikować całych wokand w Internecie, Rzeczposp. z 25.5.2007 r.
 • Kosielińska-Grabowska U., Teoretycznoprawne ujęcie skuteczności prawa, Przegląd Prawa Publicznego 2014, Nr 7–8
 • Kosieradzka A., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012
 • Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013
 • Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013
 • Kosikowski C., Uwaga 1 do art. 293, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex/el. 2013
 • Kosiński J., Krak K. (red.), Korupcja i antykorupcja – wybrane zagadnienia, Szczytno 2011
 • Kosiński J., T. Justka T., Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Przegląd Policyjny 2001, Nr 3.
 • Kosiński K. J., Ochrona informacji niejawnych w bankach komercyjnych, Gazeta Sądowa 1999, Nr 6
 • Kosiński M., Big data – wyzwanie czasu, Nowe Media 2013, Nr 3
 • Kosmaty P., Prawo operacyjne. Wybrane zagadnienia, Prokurator 2010, Nr 1–2
 • Kosmus B., Kuczyński G. (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2011
 • Kosowski J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k., Warszawa 2011
 • Kosse S. H., Try, Try Again: Will Congress Ever Get It Right? A Summary of Internet Pornography Laws Protecting Children and Possible Solutions, University of Richmond Law Review 2003–2004, Vol. 38
 • Kosta E., Valcke P., Retaining the data retention directive, Computer Law and Security Report 2006, vol. 22, issue 3
 • Kostoris S., Il segreto come oggetto della tutela penale, Padwa 1964
 • Koszut R., Kwestie sporne na tle wykładni przestępstwa hackingu, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. VIII, Wrocław 2001
 • Kościerzyński J., Świadek koronny w świetle nowych regulacji, Prok. i Pr. 2007, Nr 4
 • Kot D., Dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym i jej implikacje dla prawa cywilnego, KPP 2001, z. 1
 • Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001
 • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, Warszawa 1975
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1975; Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982
 • Kotecka S., Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce, w: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji, Warszawa 2010.
 • Kotecka S., Moc dowodowa danych udostępnianych na odległość przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, KPP 2012, Nr 2
 • Kotowska A., Kuraczyk A., System zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w Biurze Poselskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni 2010, Nr 15
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, ST 2001, Nr 11
 • Kowal M., Instytucja świadka anonimowego w świetle kodeksu postępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, Nr 5
 • Kowalczyk G., Materialny charakter przestępstwa z art. 263 kk, Zeszyty Naukowe ASW 1989, Nr 57
 • Kowalczyk M., E-urząd w komunikacji z obywatelem, Warszawa 2009
 • Kowalczyk-Wodzińska J., Tajemnica dotycząca Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) jako element tajemnicy skarbowej, MoP 2014, Nr 16
 • Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz–Toruń 2002, 2006
 • Kowalewski S., Teoria struktury administracji państwowej, Warszawa 1973
 • Kowalska M., Cele i zadania zdrowia publicznego, http://epidemiologia2.sum.edu.pl/wp-content/uploads/2012/10/ZP-Kowalska.pdf
 • Kowalski J., Dostęp do akt zakończonych śledztw. Arbitralne decyzje prokuratorów, Rzeczposp. Z 8-9.3.2003 r.
 • Kozłowska-Kalis P., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, 2013
 • Kozłowska-Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Warszawa 2006
 • Kozłowska-Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Kraków 2006
 • Krahmer U., Hrsg. Sozialdatenschutz nach SGB I und X. Kommentar, Köln 2011.
 • Kransowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013
 • Krasiński Z., Listy do Cieszkowskiego, t. I, Warszawa 1988
 • Krasner S., Sovereignty, Foreign Policy January/February 2001
 • Krastev I., Can Democracy Survive When We Dont Trust Our Leaders?, New York 2013
 • Krasuski A., Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2010
 • Krauz A., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Poznań 1929
 • Krawczyk A., Regulacja prawna ograniczeń jawności, w: Z. Kmieciak (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. III, Skuteczność regulacji, Warszawa 2013
 • Krawczyk T., Odpowiedzialność karna za naruszenie zawodowego obowiązku dyskrecji w ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2004, z. 67
 • Krekora M., Rynek leków a własność intelektualna, Kraków 2006
 • Krekora M., Świerczyński M., Traple E., Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2008
 • Kretschmer T., Information and Communication Technologies and Productivity Growth: A Survey of the Literature, OECD Digital Economy Papers, Nr 195/2012, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k9bh3jllgs7-en (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Kroes N., Cloud computing and data protection. Speech at the Les Assises du Numérique conference, Université Paris–Dauphine, 25.11.2010, RAPID Press releases, Speech 10/686, serwis internetowy http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/686&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Kröger D., Informationsfreiheit und Urheberrecht, Munchen 2002
 • Krotoszynski Jr. R.J., Transparency, Accountability, and Competency: An Essay on the Obama Administration, Google Government, and the Difficulties of Securing Effective Governance, University of Miami Law Rewiev 2011, vol. 65
 • Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa 2006
 • Król M., Słownik demokracji, Kraków 1989
 • Królikowski J., Pojęcie dobra wspólnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: W.J. Wołpiuk (red.), Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, Warszawa 2008
 • Królikowski M., Ostrowski M. (red.), Prawo karne – część szczególna: orzecznictwo, Warszawa 2012
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny: część szczególna, t. 1, Komentarz do artykułów 117-221, Warszawa 2013
 • Królikowski M., Zawłocki R., (red.) Kodeks karny: część szczególna, t. 2, Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa 2013
 • Królikowski M., Zawłocki R., (red.), Kodeks karny – część ogólna, t. 1, Komentarz do artykułów 1-31, Warszawa 2010
 • Królikowski M., Zawłocki R., (red.), Kodeks karny – część ogólna, t. 2, Komentarz do artykułów 32–116, Warszawa 2010
 • Kruk M. (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, Warszawa 1997
 • Krukowski J., Lud Boży, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Poznań 2005
 • Krupa-Dąbrowska R., Odpisy z ksiąg są nieczytelne, bo tworzyli je informatycy, a nie prawnicy, Rzeczp. z 10.11.2008 r.
 • Kryszczyński S., Ochrona fizyczna informacji niejawnych w Najwyższej Izbie Kontroli, Kontrola Państwowa 2001, Nr 5
 • Krzemiński Z., Etyka adwokacka, teksty, orzecznictwo. Komentarz, Kraków 2003, 2006
 • Krzemiński Z., Etyka Adwokata, Warszawa 2008
 • Krzemiński Z., Glosa krytyczna do wyroku SN z 16.6.1994 r., I KZP 5/94, MoP 1994, Nr 10
 • Krzemiński Z., Prawo o adwokaturze. Komentarz, Warszawa 1998
 • Krzymiński M., Maćkowiak J., Komentarz do art. 6 (b) ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Lex Omega 2013.
 • Krzysztofek M., Dostęp sądu i prokuratora do informacji stanowiących tajemnicę bankową po nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, Prawo Bankowe 2004, Nr 7-8
 • Krzysztofek M., Przekazywanie z UE do USA danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT, PiP 2011, Nr 7-8.
 • Krzysztofek M., Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej, Warszawa 2010
 • Krzyżanowska O., Informacja o projekcie kodeksu etycznego polityków, w: E. Nowicka--Włodarczyk (red.), Etyka i polityka, Kraków 1998
 • Księżak P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Lex 2014
 • Księżak P., Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, w: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX/el 2009
 • Kuan Hon W., Millard Ch., Data Export in Cloud Computing. How can Personal Data be Transferred outside the EEA? The Cloud of Unknowing, Part 4, Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper No 85/2011, London 2011
 • Kuan Hon W., Millard Ch., Walden I., The problem of ‘personal data’ in cloud computing: what information is regulated? The cloud of unknowing, International Data Privacy Law 2011, Nr 1
 • Kuan Hon W., Millard Ch., Walden I., Who is Responsible for ‘Personal Data’ in Cloud Computing? The Cloud of Unknowing, Part 2, Queen Mary University of London, School of Law – Centre for Commercial Law Studies, London 2011
 • Kubala W., Ochrona porządku publicznego w polskim prawie karnym, Warszawa 1983
 • Kubiak I., (red.), Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji, Zegrze Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009
 • Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005
 • Kubicek H. et al. (red.), Die Ware Information – Auf dem Weg zu einer Informationsökonomie, Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft 1997, t. 5
 • Kubot Z., Dyrektor sądu jako organ sądu, PiZS Nr 12/2012
 • Kucharczyk M., Charakter prawny tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym, CzPKiNP 2007, N 1
 • Kucharczyk M., Charakter prawny tajemnicy adwokackiej, PS 2008, Nr 11-12.
 • Kucharczyk M., Kwestia ujawnienia tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej i funkcyjnej w wyjaśnieniach oskarżonego, PiP 2005, Nr 2
 • Kucharski B., Umowa brokerska w ubezpieczeniach gospodarczych, Glosa 1998, Nr 5

Strony