Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Klatka Z., Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata, Warszawa 2004
 • Klees A., Computerrecht, wydawnie wymienno kartkowe, Monachium 2009
 • Klein N., Shock doctrine, Knopf, Canada 2007
 • Klejnowska M., Ujawnienie w wyjaśnieniach oskarżonego tajemnicy chronionej prawem, Ius et Administratio 2004, z. 4.
 • Klejnowska O., Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004
 • Klement J.H., Der Vorbehalt des Gesetzes für das Unvorhersehbare, DÖV 2005
 • Kleszczowa I. (red.), Tajemnica lekarska: materiały z posiedzenia Komisji Etyki Medycznej w dniu 15.11.1983, Kraków 1994
 • Kleve, Schirmer, England und Wales, w: J.-P. Schneider (red..), Verwaltungsrecht in Europa – Tom 1: England und Wales, Spanien, Niederlande, 2007
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wrocław 1996
 • Kloepfer M., Geben moderne Technologien und die europäische Integration Anlass, Notwendigkeit und Grenzen des Schutzes personenbezogener Informationen neu zu bestimmen? München 1998
 • Kloepfer M., Informationsgesetzbuch – Zukunftsvision?, Kommunikation & Recht (K&R) 1999
 • Kloepfer M., Informationszugangsfreiheit und Datenschutz: Zwei Säulen des Rechts der Informationsgesellschaft, DÖV 2003
 • Kloepfer M., Schoch F., Garstka H., Informationsgesetzbuch (IFG-ProfE), Berlin 2011
 • Kloepfer M., von Lewinski K., Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, DVBl 2005
 • Klonowski M., Krzywiecki Ł., Kutyłowski M., Lukas A., Step-out group signatures, Special issue on the occasion of the 8th Central European Cpnference on Cryptography, Computing Volume 85, Numbers 1–2
 • Klukowski K.A., Making Executive Privilege Work: A Multi-Factor Test In An Age of Czars and Congressional Oversight, Cleveland State Law Review 2011, vol. 59
 • Kłaczyński M, Szuster S., Komentarz do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, LEX/el. 2003
 • Kłaczyński M., Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2010
 • Kłaczyński M., Szuster S., Komentarz do art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, LEX/el 2003
 • Kłak Cz. P., Ochrona tajemnicy notarialnej w polskim procesie karnym , Prok. i Pr. 2013, Nr 1
 • Kłak Cz. P., Pojęcie tajemnicy notarialnej i jej zakres, Nowy Przegląd Notarialny 2011, Nr 2
 • Kłak Cz. P., Tajemnica notarialna w procesie karnym: dokument jako przedmiot chroniony tajemnicą notarialną, Nowy Przegląd Notarialny 2011, Nr 3
 • Kłęk S.J., Cel, funkcjonowanie i zasady doradztwa podatkowego, Przegląd Podatkowy 1999, Nr 8
 • Kłoda M., Zagadnienia międzyczasowe nowego prawa prywatnego międzynarodowego, KPP 2011, z. 2
 • Kmieciak R., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby Karnej w zakresie zagadnień kryminalistyczno – dowodowych w postępowaniu karnym (w latach 1997 – 2001)
 • Kmieciak Z. (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. 3, Skuteczność regulacji, Warszawa 2013
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004
 • Kmieciak Z., Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń (tekst powielony)
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w Norwegii – dowód uniwersalizmu czy separatyzmu idei kodyfikacyjnych?, ATDP 2011, Nr 4
 • Kmieciak Z., Prawo do informacji a samorząd terytorialny, ST 1999, Nr 4
 • Kmieciak Z., Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994
 • Kmieciak Z., Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z komentarzem oraz akty wykonawcze, Warszawa 1995
 • Kmieciak Z., w: G. Szpor (red.), Z zagadnień metodologii badań skuteczności regulacji administracyjno--prawnej, Warszawa 2009
 • Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny, część ogólna, Kraków 2004, 2009
 • Knoppek J., Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz, Lex 2013
 • Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993
 • Knoppek K., Przesłuchanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako świadka w postępowaniu sądowym, RPEiS 2002, Nr 1
 • Knoppek K., Wydruk komputerowy jako dowód w procesie cywilnym, Państwo i Prawo 1993, Nr 2
 • Knosala E., Zarys nauki administracji, Warszawa 2010
 • Knypl Z., Doręczenie skuteczne, Currenda 2004, Nr 2
 • Knypl Z., Merchel Z., Nowy komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2010
 • Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013
 • Kobor H., Kooperative Amtsermittlung im Verwaltungsrecht – Mitwirkungspflichten und Informationshilfe im Lichte des verfassungsdirigierten Leitbildes des Untersuchungsgrundsatzes, Namos 2009
 • Kobylińska U., Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne Zarządzanie 2013, Nr 2
 • Koch A., Napierał J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006
 • Koch A., Verwaltungssanktionen im europäischen und niederländischen Verwaltungs- und Kartellrecht, Diss. Osnabrück 2010
 • Kocot W. J., Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004
 • Kocot W., Zawieranie umów sprzedaży według Konwencji Wiedeńskiej, Warszawa 1998
 • Koczkowski M. T., Ryszkowski M., Wiluś J., Bezpieczeństwo zasobów materialnych i informacyjnych firmy: (przedsiębiorstwa, instytucji, jednostki naukowej i badawczo-rozwojowej), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Zarząd Główny, Katowice 2007
 • Koczorkiewicz D., Uprawnienie Policji do uzyskiwania informacji, Prokurator 2008, Nr 2-3
 • Koczur W., A. Rączaszek A. (red.), Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej, Katowice 2012
 • Koczur W., Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, Katowice 2010
 • Koczur W., Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki, Katowice 2012
 • Kohutka K., Sieradzkiej K. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lex 2008
 • Kokoszyński M., Wierczyński G., System informacji prawnej sędziego, Warszawa 2011
 • Kolasiński M. K., recenzja książki Valentine Korah, Intellectual Property Rights and The EC Competition Rulet, Hart Publishing, Oksford-Portland-Oregon 2006
 • Kolasiński M., Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, Prawo i Medycyna, 2002, Nr 11
 • Kolasiński M., Odpowiedzialność cywilna notariusza, Toruń 2005
 • Kolaszyński M., Kontrola zewnątrzadministracyjna nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 2012, Nr 3
 • Kolaszyński M., Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2012, Nr 1
 • Kolosa A., Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2000, Nr 7–8
 • Kołacz J., Koszty czynności telekomunikacyjnych w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2011, Nr 6
 • Kołacz J., Obowiązki informacyjne uczestników rynku kapitałowego a tajemnica bankowa, cz. 1, PB 2007, Nr 7-8, cz. 2, PB 2007, Nr 9
 • Kołakowski K., Dowodzenie w procesie cywilnym. Komentarz do przepisów kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający nowelizację z 2000 roku, Warszawa 2000
 • Kołecki H., Pojęcie dokumentu publicznego, autentycznego i oryginalnego w polskim prawie karnym, cywilnym, administracyjnym oraz w kryminalistyce, w: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Szwarca, Wrocław 2001
 • Kołodziej A., Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej, PIPWI UJ, Kraków 2004
 • Kołodziejczyk A., Pokrzywdzony w charakterze świadka anonimowego, Prok. i Pr. 2007, Nr 1
 • Kołodziejski P., Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2013, Nr 1.
 • Komanovics A., Transparent Europe? The Council of Europe Convention on Access to Official Documents, JADO Boletín de la Academia Vasca de Derecho, Zuzenbidearen Euskal Akademiako Aldizkaria, AËo VIII, 2010, Nr 19
 • Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, E. Jarzęcka-Siwik (red.), Warszawa 2000
 • Konarska-Wrzosek V., Lachowski J., Wójcikiewicz J. (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej: księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010
 • Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012, 2013
 • Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004
 • Konarski X., Nowe zasady i tryb udostępniania danych osobowych, w: G. Sibiga (red.), Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, dodatek do MoP 2011, Nr 3
 • Konarski X., Sibiga G., Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w prawie polskim i Unii Europejskiej, w: G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007
 • Konarski X., Wybrane problemy wtórnego wykorzystania danych osobowych, w: G. Sibiga, X. Konarski (red.), Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, Warszawa 2007
 • Kondak I., Prawo do informacji publicznej w świetle standardów Rady Europy, PiP 2007, Nr 3
 • Kondak J., Prawo do informacji w prawie wspólnotowym. Kto chce, ten wie, Rzeczp. z 10.6.2002 r., C3
 • Kondracka B., Czy i kiedy można podsłuchiwać dziennikarzy, Rzeczposp. PCD z 1.9.2007 r.
 • Kondracki J., Stępiński K., Tajemnica jest zawsze bezwzględna, Rzeczp. z 25.8.2010 r.
 • Kondrat M., w: M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009
 • Konecki J., Dostęp prokuratora, oskarżonego i obrońcy do materiałów niejawnych w postępowaniu karnym a prawo do rzetelnego procesu: uwagi na marginesie najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, PS 2012, Nr 3
 • Konecki J., Wykorzystanie materiałów niejawnych w postępowaniu karnym, Przegląd Sądowy 2009, Nr 4
 • Konieczna B., Computerized System of Passenger Name Records (PNR), w: Geographical Information Systems in Research and Practice, Zagreb 2004
 • Konieczny J., Podmiot czynu zabronionego a podmiot odpowiedzialności karnej, CzPKiNP 2009, Nr 3
 • Konowrocka D., Infrastruktura – podstawa wszystkich chmur, Computerworld z 28.9.2012 r.
 • Konowrocka D., Prezent dla programisty, Computerworld z 28.9.2012 r.
 • Konowrocka D., SaaS, tym razem naprawdę, Computerworld z 28.9.2012 r.
 • Konstańczak S., Etyka pielęgniarska, Warszawa 2010
 • Koops (Bert-Jaap) E. J., Law, Technology, and Shifting Power Relations, Berkeley Technology Law Journal 2010, Vol. 25, Nr 2
 • Kopczyński G., Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008
 • Koper R., Granice ochrony tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012, Nr 2
 • Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010
 • Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), SC 1972, t. XX
 • Kopff A., O pojęciu środków komunikowania masowego, Zeszyty Prasoznawcze 1979, Nr 2
 • Kopff A., Ochrona życia prywatnego jednostki w świetle doktryny i orzecznictwa, ZNUJ Prace Prawnicze 1982, Nr 100
 • Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1988, z. 48
 • Kopff A., Koncepcje prawa do intymności i do prywatności życia. Zagadnienia konstrukcyjne, Studia Cywilistyczne, Warszawa 1972, t. XX
 • Kopińska G., Doświadczenia Programu Przeciw Korupcji Fundacji im Stefana Batorego, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006
 • Koppf A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne, SC 1972, t. XX

Strony