Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2013
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie Społeczne, t. 1, Część ogólna, Warszawa 2003
 • Jędrośka J., Stoczkiewicz M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej a regulacje szczególne, PiP 2003, Nr 6
 • Jędruszczak A., Nowakowski B., System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych, Warszawa 2011
 • Jędrzejewski S., Kontrola administracji publicznej, Toruń 1976
 • Jędrzejewski S., Nowicki H., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2005
 • Jodłowoski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, Warszawa 2000
 • Joerges Ch., Ladeur K.-H., Vos E. (red..), Integrating Scientific Expertise into Regulatory Decision-Making, Baden-Baden 1997
 • Jonasz M., Internet – wyzwanie dla prawa w XXI wieku, Zamojskie Studia i Materiały 2010, z. 3
 • Jonderko M., Obowiązek zachowania tajemnicy przez komornika sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2006, Nr 9–10
 • Joubert N., Les régles de conflit spéciales en matière de délits dans le règlement du 11 juillet 2007 (Rome II), w: S. Corneloup, N. Joubert (red.), Le règlement communautaire „Rome II” sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, Dijon 2008
 • Julke G., Doręczenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2004, Nr 5–6
 • Jurkowska-Zeidler A., Penalizacja zachowań stanowiących naruszenie tajemnicy bankowej, Gdańskie Studia Prawnicze 2008, Nr 19.
 • Jurkowska-Zeidler A., Tajemnica bankowa jako środek ochrony prawa do prywatności, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, Nr 13
 • Juros H., Katalog praw podstawowych Unii Europejskiej. „Bezbożne” zasady czy „pobożne” życzenia?, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2001, Nr 34
 • Juros H., Konstytucja europejska bez wartości?, w: P. Morciniec (red.), Haurietis de fontibus. Społeczno-etyczne kwestie wczoraj i dziś, Opole 2005
 • Juros H., Na jakich wartościach oprze się nowa Unia?, w: R. Budnik, M. Góra (red.), Polska w nowej Europie. 10 pytań o przyszłość, Gliwice 2003
 • Juros H., Problem wartości w preambule Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, w: K. Karbowska, A. Wnukowska (red.), Ustrojowo-polityczny wymiar Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, Pułtusk 2004
 • Kaczmarek B., Dokument elektroniczny w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym, Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek do MoP 2006, Nr 16
 • Kaczmarek B., Dowód z dokumentu elektronicznego w świetle przepisów o dowodach w postępowaniu cywilnym, MoP 2006, Nr 16 (dodatek Prawo Mediów Elektronicznych Nr 5)
 • Kaczmarek B., Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – polemika, MoP 2008, Nr 5
 • Kaczmarek T., Polskie prawo karne wobec przestępczości komputerowej, NKPK 2001, Nr 8
 • Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2006
 • Kadras P., Kilka uwag o ochronie tajemnicy statystycznej i podstawach prawnych jej wykorzystywania w postępowaniu karnym, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, Nr 13, wydanie specjalne
 • Kahl W., Das Verwaltungsverfahrensgesetz zwischen Kodifikationsidee und Sonderrechtsentwicklungen, w: W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsverfahrensgesetz, Baden-Baden 2002
 • Kalajdzic J., Litigating State Secrets: A Comparative Study of National Security Privilege in Canadian, U.S. and English Civil Cases, SSRN ELibrary 2011
 • Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2004
 • Kalina-Prasznic U., Encyklopedia prawa, Warszawa 2004
 • Kalinowski M., Status podatkowoprawny komornika sądowego, PPE 2006, Nr 12
 • Kalitowski M., w: O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006
 • Kalwas A., Ograniczenie tajemnicy zawodowej wolnych zawodów prawniczych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Glosa 2004, Nr 4
 • Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009
 • Kamińska A. (red.), Prawo pracy: 1506 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2013
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Kamińska I., Zasady dostępu do informacji publicznej oraz stosunek ustawy o dostępie do informacji publicznej do innych ustaw, KPPubl 2012, Nr 3
 • Kamińska I., Zasady dostępu do informacji publicznej oraz stosunek ustawy o dostępie do informacji publicznej do innych ustaw, KPP 2012, Nr 3
 • Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010
 • Kamisky D., DNS 2008 and the new (old) nature of critical infrastructure, 2009, http://www.blackhat.com/presentations/bh-dc-09/Kaminsky/BlackHat-DC-09-Kaminsky-DNS-Critical-Infrastructure.pdf
 • Kandut K., Sędkowska A., Ciecierski M. (red.), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2011
 • Kao E., Making search more secure, http://googleblog.blogspot.com/2011/10/making-search-more-secure.html (dostęp: 18.3.2012 r.)
 • Kaplan M.N., Who Will Guard the Guardians? Independent Counsel, State Secrets, and Judical Review, Nova Law Review 1787 (1993), vol. 18
 • Karaźniewicz J., Regulacja przestępstwa ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych w publicznym obrocie papierami wartościowymi w Polsce na tle standardów europejskich, Ius et Administratio 2004, z. 3
 • Kardas P., Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego, w: W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Warszawa 2013
 • Kardas P., Ochrona tajemnicy obrończej: kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a mandantem, CzPKiNP 2011, Nr 4
 • Kardas P., Prawnokarna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerowych. Analiza dogmatyczna i strukturalna w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego, CzPKiNP 2000, Nr 1
 • Karin M.L., Out Of Sight, But Not Out Of Mind: How Executive Order 13, 233 Expands Executive Privilege While Simultaneously Preventing Access To Presidential Records, Stanford Law Review 2002, vol. 55
 • Karkowska D., Nerka A., Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Warszawa 2007
 • Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009
 • Karkowska D., Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa 2013
 • Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2010, 2012,
 • Karkowska D., Włodarczyk W., Prawo medyczne dla pielęgniarek, Warszawa 2013
 • Karp J., Bezpieczeństwo państwa, w: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009
 • Karpiuk P., Chmury obliczeniowe, Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A, http://blog.tiger.com.pl/chmury-obliczeniowe/ (dostęp 11.1.2013 r.)
 • Kaszubski R, Tupaj A., Dopuszczalność przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową dla celów statystycznych, PPH 2008, Nr 10
 • Kaszubski R. W. (red.), Biometria w bankowości i administracji publicznej, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009
 • Kaszubski R. W., Cichowicz J., Jones P., Sekutowicz T., Wołowski F., Woszczyński T., Wybrane wdrożenia biometrii w Polsce i na świecie, w: R.W. Kaszubski (red.), Biometria w bankowości i administracji publicznej, Człowiek i dokumenty – wydanie specjalne styczeń 2010
 • Kaszubski R. W., Romańczuk D. (red.), Księga dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania. Business Continuity Management, Forum Technologii Bankowych, Warszawa 2010
 • Kawa W., Antykorupcyjne regulacje prawne Unii Europejskiej, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006
 • Kawecki M., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako centralny organ administracji państwowej, Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review 2013, Nr 1
 • Kazirod A., Młynarczyk A., Założenia koncepcyjne oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Warszawa 2004
 • Keller B., Dealing with Assange and the WikiLeaks secrets, New York Times 26.1.2012 r.
 • Kenig-Witkowska M. M., Zagadnienia prawnomiędzynarodowej regulacja zarządzania cyberprzestrzenią w świetle prac WGIG, w: P. Girdwoyń (red.), Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008
 • Kennedy M.N., Escaping the Fishbowl: A Proposal to Fortify the Deliberative Process Privilege, Northwestern University Law Review 2005, vol. 99
 • Kenny C., Gordon T., Cloud computing issues for legal practices, Law Society Journal 2012, Vol. 50, Nr 5
 • Kettiger D., Sägesser Th., Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Bern 2011
 • Kewalramani D., Cloud Computing: Ethical Shades of Gray, New York Law Journal 21.3.2011 r.
 • Kędzia Z., Wolność przemieszczania się, w: R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991
 • Kędzierska G., Sznarkowska J., Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w świetle badań ankietowych policjantów, Przegląd Policyjny 2008, Nr 3
 • Kędzierski M.A., Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014, Nr 6
 • Kędziora M., Co to jest chmura (Cloud Computing)?, http://blogs.technet.com/b/mkedziora/archive/2010/05/08/co-jest-chmura-cloud-computing.aspx#.URjBBPJX6_I (dostęp: 11.1.2013 r.)
 • Kępa L., Ochrona danych osobowych, Warszawa 2014
 • Kępiński A., Poznanie chorego, Warszawa 1989
 • Khosrow-Pour M., Dynamikę i bezpieczeństwo handlu elektronicznego przedstawia,
 • E-Commerce Security, Idea Group Publishing 2004
 • Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. 1, Warszawa 2012
 • Kiedrowicz M., Bezpieczeństwo danych w dokumentach identyfikacyjnych, w: G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa. Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie, Warszawa 2011
 • Kiedrowicz M., Dostosowanie organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej, w: T. Górski (red.), Platformy integracyjne: Zagadnienia wybrane, PWN 2012
 • Kiedrowicz M., Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych, w: G. Szpor (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012
 • Kiedrowicz M., Wspomaganie zarządzania w administracji – podejście procesowe a realizacja usług publicznych, Wydział Cybernetyki WAT, Nowoczesne Systemy Zarządzania 2010, Nr 5
 • Kiełbowski M., Wyrok sądowy jako informacja publiczna, MoP 2010, Nr 24
 • Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device), Wrocław 2010
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997
 • Kijowski D., Zasada adekwatności w polskim prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 1990, Nr 4
 • Kijowski D., Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako miernik dopuszczalności ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, Biuletyn RPO Materiały 1990, Nr 6
 • Kijowski D.R., Radwanowicz-Wanczewska J., Wincenciak M. (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. IV, Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa 2012
 • Kingman A., State Secrets Are a Privilege, Not a Right: Can Victims of Extraordinary Rendition and Torture Overcome the State Secrets Privilege Using the Alien Tort Statute?, Suffolk Journal Of Trial And Appellate Advocacy 2011, vol. 16
 • Kioupis D., Cybercrime Legislation in Greece – raport na XVIII Międzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego w Waszyngtonie, 25.7.–1.8.2010 r.
 • Kirchner Ch., Informationsrecht: ein institutionsökonomischer Zugang, w: Informatik - Wirtschaft - Recht Regulierung in der Wissensgesellschaft. Festschrift fur Wolfgang Kilian zum 65. Geburtstag, Baden-Baden 2004
 • Kirkham R. L., Theories of Truth. A Critical Introduction, MIT Press 2001
 • Kirschner D., Are Dynamic IP-Addresses “Personal Data” As Defined By the EU Data Protection Directive?, http://germanitlaw.com/?p=1019
 • Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców, Warszawa 2011 (http://www.swps.pl/images/stories/zdjecia/eukidsonline/ l_kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf)
 • Kisiel W., Statut i regulamin w praktyce administracji publicznej (Tezy do dyskusji w zakresie przedmiotu statutu i regulaminu), cz. 1–3, OMT 1988, Nr 4
 • Kiss J., Academics: UK ’Drip’ data law changes are ’serious expansion of surveillance’, The Guardian, 15 July 2014, http://www.theguardian.com/technology/2014/jul/15/academics-uk-data-law-surveillance-bill-rushed-parliament
 • Kissinger K., Borchardt S. (red.), Information technology for integrated health systems: Positioning for the Future, New York 1996
 • Kister Ł., Kilka słów o ochronie danych osobowych, w: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały konferencyjne, Katowice 2009
 • Kitrosser H. , Congressional Oversight of National Security Activities: Improving Information Funnels, Cardozo Law Review 2007, vol. 29,
 • Kitrosser H. , Secrecy and Separated Powers: Executive Privilege Revisited, Iowa Law Review 2007, vol. 92
 • Klatka Z., Nie koniec problemów z tajemnicą zawodową radcy prawnego, R. Pr. 1998, Nr 3
 • Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999
 • Klatka Z., w: A. Bereza (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, Warszawa 2011

Strony