Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Itkis G., Cryptographic tamper evidence, CCS’03 October 27–31, 2003 Washington, DC, USA
 • Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010
 • Iwaszko B., Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Wrocław 2012
 • Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999
 • Izdebski H. (red.), Dostęp do informacji publicznej – wdrażanie ustawy, Warszawa 2001
 • Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
 • Izdebski H., Istota i przedmiot tajemnicy statystycznej, CzPKiNP 2009, Nr 13, wydanie specjalne.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa 2004
 • Izdebski H., Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy „otwartego rządu” w: J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008
 • J. Agacka-Indecka, Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów (cz. 1), Pal. 2005, Nr 7–8
 • Jabłoński M. (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010
 • Jabłoński M., Konstrukcja prawna tzw. kosztów dodatkowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (problem ustalania i pobierania kosztów dodatkowych przez organy gminy), PPiA 2005, Nr 65
 • Jabłoński M., Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, w: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2007
 • Jabłoński M., Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013
 • Jabłoński M., Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice – wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wrocław 2002
 • Jabłoński M., Wygoda K., Konstytucyjne uprawnienia jednostki w sferze informacyjnej, w: L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003
 • Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002
 • Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002
 • Jabłoński M., Radziszewski T., Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław 2012
 • Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie ordynacji podatkowej, Prok. i Pr. 2005, Nr 9
 • Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie ordynacji podatkowej, Prok. i Pr. 2005, Nr 9
 • Jackowiak U. (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 2004
 • Jackowiak U., Malak A. (red.), Problemy ubezpieczeń społecznych. W 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 2004
 • Jackowski M., Ochrona danych medycznych, Warszawa 2011
 • Jackson K. L., Government Cloud Computing, Norfolk, Dataline LLC 2009
 • Jacyszyn J., Przetocki J., Wittlin A., Zakrzewski S., Podpis elektroniczny. Komentarz do ustawy z 18.9.2001 r., Warszawa 2002
 • Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004
 • Jaffey P., Rights of Privacy, Confidentiality, and Publicity, and Related Rights, w: P. L. C. Torremans, Copyright and Human Rights. Freedom of Expression-Intellectual Property-Privacy, The Hague–London–New York 2004
 • Jagielska M., w: L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2010
 • Jagielska, w: L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2010
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, 2007, 2012
 • Jagielski J., Pozycja prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 1999, Nr 1
 • Jagielski J., Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej (kilka refleksji teoretycznych), Kontrola Państwowa 2004, Nr 1
 • Jagielski M., Niedużak M., Publiczna dostępność orzeczeń sądowych, Warszawa 2010
 • Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010
 • Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010
 • Jagodziński J., Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej w PRL w świetle ustawy z 14.12.1982 r. ZN ASW 1986, Nr 45
 • Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2007
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006
 • Jakub A., Ochrona danych w zakresie NIP, Lex/el 2014
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Lex 2012
 • Jakubecki A., Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 KPC), Lublin 1993
 • Jakubiak-Mirończuk A., Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2010
 • Jakubowska M., Ochrona informacji niejawnych: wybrane zagadnienia, Bezpieczeństwo 2008, Nr 3-4
 • Jakubski J., Komputerowy nośnik informacji jako dokument w polskim procesie karnym, Prz. Pol. 1997, Nr 3
 • Jakubski K. J., Karty płatnicze na tle ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo Bankowe 2003, Nr 7-8
 • Jakubski K. J., Przestępczość komputerowa – zarys problematyki, Prok. i Pr. 1996, Nr 12
 • Jakubus B., Ryszkowski M., Ochrona informacji niejawnych, Warszawa 2001
 • Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008
 • Janas P., Przestępstwo hackingu, Prok. i Pr. 2009, Nr 10
 • Janda P., Pełczyński P., Babiarz S., Czarnik Z., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2013
 • Janich P., Was ist Wahrheit? Eine philosophische Einführung, München 2000
 • Janik M., Dostęp do informacji publicznej a koncepcja społeczeństwa informacyjnego, w: W. Pierzchała, M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010
 • Janowicz Z., Nowe prawo procesowe w sferze administracji publicznej, RPEiS 1996, Nr 1
 • Janowski J., Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008
 • Janowski J., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Warszawa 1998
 • Jansen W., Grance T., Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing, Computer Security Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology, Geithersburg 2011
 • Janssen K., Dumortier J., Towards a European Framework for the Re-use of Public Sector Information: a Long and Winding Road, International Journal of Law and Information Technology 2003, t. 11, Nr 2
 • Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, Warszawa 1991
 • Jaquet-Chiffelle D.-O., Reply: Direct and Indirect Profiling in the Light of Virtual Persons
 • Jaraczewski J., Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w konstytucji RP, w: S. Biernat (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, Warszawa 2013
 • Jarosz M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008
 • Jarosz M., Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce, w: A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w Internecie, Przegląd Prawa i Administracji 2008, Nr 78
 • Jarzęcka-Siwik E., Dostęp do akt postępowania kontrolnego, Kontrola Państwowa 2005, Nr 1
 • Jarzęcka-Siwik E., Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, KP 2005, Nr 1
 • Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego, Prok. i Pr. 2005, Nr 3
 • Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o NIK, Warszawa 2011
 • Jarzęckiej-Siwik E. (red.), Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2000
 • Jasińska J., Pokora W., Zarządzanie ryzykiem – metody oceny zagrożeń w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji, w: M. Gajos (red.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych, Materiały II Kongresu, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2006
 • Jasińska-Cichoń A., Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz, Lex/el. 2008
 • .
 • Jaskiernia J. (red.), Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki we współczesnym świecie, Kielce 2012
 • Jaskiernia J., Etyka parlamentarzysty a konflikt interesów w postępowaniu ustawodawczym, w: E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk (red.), Etyka i polityka, Warszawa 2001
 • Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Warszawa 1997
 • Jaśkowska M. (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. IV, Znaczenie orzecznictwa, Warszawa 2014
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji przetworzonej, w: Sądownictwo gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji przetworzonej, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane problemy), ZNSA 2014, Nr 1
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002
 • Jaśkowska M., Jakość i spójność rozwiązań prawnych w świetle nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, t. I, Jakość prawa administracyjnego, Warszawa 2012
 • Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2010
 • Jaśkowska M., Materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, Konferencja naukowa „Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia wybrane”, 4–5.12.2013 r.
 • Jaśkowska M., Możliwość reformatoryjnego orzekania sądów administracyjnych na przykładzie spraw dostępu do informacji publicznej – głos w dyskusji, w: Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Wisła-Czarne, 13–16 maja 2012 r., Biuletyn RPO – Materiały 2012, Nr 75
 • Jaśkowska M., Nadawanie klauzuli tajności a kontrola Naczelnego Sądu Administracyjnego, PS 2001, Nr 10
 • Jaśkowska M., Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, KPPubl 2012, Nr 3
 • Jaśkowska M., Sądowa kontrola prawa dostępu do informacji publicznej, KPP 2013, Nr 1
 • Jaśkowska M., Wróbel M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lex 2013
 • Jaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998
 • Jaśkowska M., Materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, w: M. Jaśkowska (red.), Jawność i jej ograniczenia, t. IV, Znaczenie orzecznictwa, Warszawa 2014
 • Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2001
 • Jaworski C., Wokół tajemnicy adwokackiej, Pal. 1994, Nr 9–10
 • Jay R., Hamilton A., Data protection, law and practice, London 2003
 • Jedynak J., Sieczko E., System REGON, Warszawa 2011
 • Jensen M.P., Torture and Public Policy: Mohamed V. Jeppesen Dataplan, Inc. Allows „Extraordinary Rendition” Victims to Litigate Around State Secrets Doctrine, Brigham Young University Law Review 2010, Nr 117
 • Jeong K-H., The Road to Innovation. E-Government – Principles and Experiences in Korea, Gil-Job-E Media, Seul 2006
 • Jeselon P., Fineberg A., A Foundational Framework for a Privacy by Design Privacy Impact Assessment, Toronto 2011
 • Jęda D., Ochrona informacji niejawnych. Nowe rozwiązania, Warszawa 2005

Strony