Bibliografia

Bibliografia projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, która aktualizowana jest na bieżąco, obecnie zawiera 2327 interesujących pozycji m.in. z zakresu:

 • dostępu do informacji publicznej,
 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 • prawa do prywatności, ochrony danych osobowych,
 • jawności działania władz publicznych,
 • przetwarzania w chmurze,
 • tajemnic prawnie chronionych,
 • prawa autorskiego,
 • antykorupcji,
 • cyberprzestępczości,
 • wykluczenia cyfrowego,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w podmiotach publicznych,
 • komunikacji elektronicznej.

Pozycje

 • Bańka J., Białek T., Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobowiązaniach konsumentów, Prawo Bankowe 2005, Nr 9
 • Barabasi A.L., Linked. How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life, New York 2009
 • Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012
 • Baran K.W. (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013
 • Baraniecki P., Optymalizacja pytań do operatora telekomunikacyjnego, w: J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna, Szczytno 2013
 • Barański A., Szymańska M.H., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2012
 • Barbaszewski T., Reguły „Dobrych Zmian” Kai Zen i elementy jakości systemów informatycznych; http://www.fwioo.pl/fileadmin/dokumenty/publikacje/dr-tomasz-barbaszewski/monopol.pdf
 • Barbaszewski T., Uzależnienie od dostawcy (Vendor Lock-In) – czym grozi i jak mu zapobiec?; http://www.fwioo.pl/fileadmin/dokumenty/publikacje/dr-tomasz-barbaszewski/locked_in.pdf
 • Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012
 • Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010
 • Barczak A., Prawnokarna ochrona tajemnicy gospodarczej. Próba analizy prawnoporównawczej, CzPKiNP 2000, Nr 1
 • Barczak A., Sidoruk T., Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania, Warszawa 2003
 • Barczewski M., Grajewski K., Warylewski J.(red.), Prawne problemy wykorzystania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 2009
 • Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1997
 • Barisar D., Linking ICTs, the right to privacy, freedom of expression and access to information, East African Journal of Peace and Human Right 2010, vol. 16
 • Barisar D., The right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts, Washington 2011
 • Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2004, 2007, 2011
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011
 • Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998
 • Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005
 • Barta J., Markiewicz R., Media i dobra osobiste, Warszawa 2009
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008
 • Barta J., Markiewicz R., Przechowywanie utworów na stronach internetowych, ZNUJ 2009, z. 3 (105)
 • Barta J., Markiewicz R., Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Kraków 2002
 • Barta J., Markiewicz R., w: J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2007
 • Barta J., Markiewicz R., Wokół definicji bazy danych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Nr 1, 2002
 • Barta P., Litwiński P., Dane objęte tajemnicą zawodową w działalności promocyjnej, w: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007
 • Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2009
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011, 2013
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Swoboda działalności gospodarczej: zmiany w podatkach: komentarz: wiążące interpretacje prawa podatkowego, nowe zasady kontroli podatkowej i skarbowej, NIP jednym numerem przedsiębiorcy, Kraków 2004
 • Barwina Z., „Ujawnienie informacji” jako przesłanka stosowania instytucji małego świadka koronnego z art. 60 § 3 i 4 k. k.: (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego), Przegląd Sądowy 2006, Nr 7-8
 • Bascombe D., Anti-Terrorism Legislation in the Commonwealth. A Briefing Paper for the Commonwealth Human Rights Initiative, May 2006, http://www.humanrightsinitiative.org/new/papers/chri_paper.pdf (dostęp: 30.1.2015 r.)
 • Batko R., Potworna twarz administracji, Dziennik Gazeta Prawna z 30.8–1.9.2013 r.
 • Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, Warszawa 2007
 • Baum G., Rettet die Grundrechte, Kiepenheuer & Witsch Verlag 2009
 • Bauman Z., Globalizacja, czyli komu globalizacja a komu lokalizacja, Studia Socjologiczne 1997, Nr 3
 • Bauman Z., Gobalizacja, Warszawa 2000
 • Bayley R., Bennett C., Privacy impact assessments in Canada, w: D. Wright,
 • P. de Hert (red.), Privacy Impact Assessment: Engaging Stakeholders in Protecting Privacy, Springer, Dordrecht 2012
 • Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008
 • Bazan E.B., Elsea J.K., Presidential Authority to Conduct Warrantless Electronic Surveillance to Gather Foreign Intelligence Information, Congressional Research Service, styczeń 2006, dostępny na stronie: http://fas.org/sgp/crs/intel/m010506.pdf
 • Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006
 • Bączyk M., Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1998
 • Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa 2007
 • Bąkowski T., Zasady techniki prawodawczej a prawotwórstwo organów jednostek samorządu terytorialnego, PiP 2006, Nr 1
 • Beardsley E., Privacy: Autonomy and Selective Disclosure, Yearbook of the American Society for Political and Legal Philiosophy 1971, Nomos XIII, Privacy
 • Beauchamp T., Childress J. F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996
 • Beck U. Digitaler, Weltstaat oder digitaler Humanismus?, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Nr 166
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002
 • Beckemper K., Das neue Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, LKV 2006
 • Bednarczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005
 • Bednarczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej. Uwagi wstępne, cz. 1, Prok. i Pr. 2001, Nr 4; cz. 2, Prok. i Pr. 2001, Nr 5
 • Bednarz P., Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych w Holandii, http://www.dobrerzadzenie.iped.pl/pliki/holandia.pdf
 • Bednarzak J., Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971
 • Begard P., La mondialisation finnancière et les marchè financies, Revue de jurisprudence commerciale, janvier 2001
 • Bellare M., Miner S., A forward- secure digital signature scheme, Advances in Cryptology – CRYPTO 99, LNCS vol. 1666, Springer–Verlag 1999
 • Bellovin S., Using the Domain Name System for System Break-Ins, Proceedings of the Fifth Usenix Unix Security Symposium, USENIX Association Berkeley 1995
 • Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004
 • Benett C. J, Raab Ch. D., The Governance of Privacy. Policy Instruments in Global Perspective, Cambridge Mass., London 2003
 • Benkler Y., A Free Irresponsible Press: WikiLeaks and the battle over the soul of the networking Fourth Estate, Havard Civil Rights – Civil Liberties Law Review 2011, Nr 46
 • Berg M., Mausbach W., Wie der Prinz in seinem Schloss?, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013, Nr 209
 • Bergman L., Przegląd orzecznictwa Izby I Sądu Najwyższego, RPW 1930, t. IV
 • Berkvens J., Role of Trade Associations: Data Protection as a Negotiable Issue, w: S. Gutwirth, Y. Poullet, P. de Hert, C. de Terwangne, S. Nouwt (red.), Reinventing Data Protection?, Springer 2009
 • Berman P. S., Cyberspace and the State Action Debate: The Cultural Value of Applying Constitutional Norms to ‘Private’ Regulation, University of Colorado Law Review 2000, Vol. 71
 • Bernaczyk M., Dostęp do informacji publicznej. Potrzeba budowy elektronicznej bazy orzecznictwa sądów powszechnych, Na Wok. 2010, Nr 5
 • Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn informacji publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005
 • Bernaczyk M., Kuczma P., Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, w: B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Wrocław 2010
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 200
 • Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014
 • Bernaczyk M., Presz A., Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej: praktyczna analiza, cz. 1, Prok. i Pr. 2011, Nr 4, cz. 2, Prok. i Pr. 2011, Nr 5
 • Bernaczyk M., Kuczma P., Jawność działania władz publicznych jako zasad ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, w: B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Wrocław 2010
 • Bernal P.A., A Right to Delete?, EJLT 2011, vol. 2, Nr 2
 • Bernardo O., Bestandteile des Europäischen Verwaltungsverbundes im Umweltrecht: Die europäische Umweltagentur und das Umweltinformationsnetzwerk EIONET, w: J.-P. Schneider, Velasco Caballero (wyd.), Strukturen des Europäischen Verwaltungsverbunds
 • Bernatek – Zaguła I., Prawnokarna ochrona praw pacjenta do informacji, PPiA 2004, Nr 62
 • Bernatt M., Prawo do prywatności osób publicznych. Porównanie regulacji prawa prasowego, prawa karnego i ustawy o dostępie do informacji publicznej, Przegląd Prawniczy UW 2007, Nr 2
 • Bernsdorff N., w: J. Meyer (red.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden 2011
 • Bernstein C., Woodward B., All the President´s Men, Simon & Schuster 1974
 • Bernstein D. J., Breaking DNSSEC, University of Illinois at Chicago 2009, http://cr.yp.to/talks/2009.08.10/slides.pdf
 • Bernstein B., Over Before It Even Began: Mohamed v. Jeppesen Dataplan and the Use of the State Secrets Privilege in Extraordinary Rendition Cases, Fordham International Law Journal 2011, vol. 34
 • Beslay L., Lacoste A.-C., Double-take: getting to the RFID PIA Framework, w: D. Wright, P. de Hert (red.), Privacy Impact Assessment, Springer 2012
 • Best R. A., Intelligence information: need to know vs. need to share, CRS Report for Congress, June 2011, https://books.google.pl/books?id=q6wUbE20EyoC&pg=PA3&dq=Intelligence+Services+in+the+Information+Age&hl=pl&sa=X&ei=4XvvVLy5PMr8ywPWh4DoDA&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=Intelligence%20Services%20in%20the%20Information%20Age&f=false (dostęp: 30.1.2015 r.)
 • Bettini R., Legislazione e politiche in Italia, Milano 1990
 • Bettini R., Il circolo vizioso legislativo, Milano 1983
 • Beyer L., Informationsmanagement und öffentliche Verwaltung, Wiesbaden 1992
 • Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006
 • Białas A., Podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, Gliwice 2002
 • Białas A., Polityka bezpieczeństwa w rozproszonych systemach komputerowych, w: A. Grzywak (red.), Internet w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Górnicza 2003
 • Bianchi D., Diritto digitale, 1.7.2010 r., avvertenze.aduc.it/diritto digitale/privacy+cloud+computing+attenzione+conservare+dati_17788.php (dostęp: 5.4.2013 r.)
 • Bidziński M., Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012, Nr 4
 • Bieda R., Zakres pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, www.itlaw.pl
 • Bielasiński J., Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2002, Nr 2
 • Bieliński A. K., Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym, Warszawa 2007
 • Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Skutki wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Glosa 2002, Nr 8
 • Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P., Wykład z prawa karnego procesowego, Białystok 2003
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994
 • Biernat S., Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Wspólnoty Europejskiej, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998
 • Bieżuński M., Bieżuński P., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2008
 • Bigo D., Boulet G., Bowden C., Carrera S., Jeandesboz J., Scherrer A., Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud. Study, Parlament Europejski, Bruksela 2012

Strony