Publikacje

Jawność i jej ograniczenia. Tom VI Struktura tajemnic, 2 wyd.

Redakcja: dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

Planowany termin wydania: październik 2016 r. Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromsø. Rozważania dotyczące sposobu regulacji ograniczeń jawności w Polsce uzupełniono przeglądem koncepcji prawnych i doktrynalnych odnoszących się do ograniczeń jawności informacji w USA. Scharakteryzowano regulację UE i NATO odnoszącą się do informacji niejawnych oraz implementację tych przepisów do prawa polskiego. Badanie krajowej regulacji ochrony informacji niejawnych, obejmujące charakter i zakres odesłań do ustawy o ochronie informacji niejawnych, ukazało wiodącą rolę tej ustawy. Analiza struktury regulacji tajemnic ustawowo chronionych ujawniła nadregulację i niespójność przepisów w tym zakresie. Rozproszenie i niejednolitość regulacji utrudnia ustalenie zakresu i zasad stosowania określonych przepisów, skutkując również osłabieniem systemu ochrony tajemnic.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

Planowany termin wydania: październik 2016 r.
Księgarnia: link

Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych

Redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

Prezentowana publikacja zawiera opracowanie projektu kodeksu dobrych praktyk w zakresie jawności i jej ograniczeń. Analizy zawarte w tym opracowaniu dotyczą roli, jaka pełnią kodeksy dobrych praktyk. Istotne znaczenie miała ocena, czy istniejące już dobre praktyki, realizują cel w postaci zwiększenia skuteczności ochrony tajemnic przez podmioty (przedsiębiorców, korporacje zawodowe itp.), Stworzenie przewodnika (wzorca) definiującego i standaryzującego dotychczas rozproszone założenia ochrony występujące w licznych dokumentach jak np. różnego rodzaju politykach, zestawach zasad, kodeksach, procedurach, komunikatach, przyczynią się do oceny poziomu dostępu do informacji i Przedmiotem szczegółowych rozważań są dobre praktyki w zakresie odpowiedzialności w biznesie, poufności w mediacji, w usługach geolokacyjnych, dla zachowania tajemnicy zawodowej na przykładzie tajemnicy adwokatów i radców prawnych oraz dziennikarzy. Omówiono także zagadnienia związane z dobrymi praktykami w zakresie udostępniania informacji sadowej, bezpieczeństwa sadowych systemów informatycznych, oraz korzystania z usług internetowych. Całość podsumowują wzorce dobrych praktyk, w omawianych powyżej obszarach, które mogą stać się inspiracja dla administracji, sądów oraz przedsiębiorców i korporacji zawodowych.
Księgarnia: link

Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo

Redakcja: dr Kamil Czaplicki

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

Monografia przedstawia regulację prawną dokumentów tożsamości oraz koncepcję dostosowania systemu zarządzania tożsamością do nowych potrzeb i możliwości związanych z rozwojem technologicznym. Pokazane zostały aktualne blankiety i zabezpieczenia techniczne dokumentów tożsamości, których znajomość może ułatwić rozpoznanie dokumentów sfałszowanych. Scharakteryzowano problemy wynikające z usunięcia adresu zameldowania z warstwy graficznej, przy jednoczesnym braku obowiązku wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zameldowania, oraz odmiejscowienie procedury składania wniosków. Omówiono także rozwiązania organizacyjno-techniczne wprowadzane dla przeciwdziałania kradzieżom tożsamości, które oceniono jako niewystarczające. Obecnie większość Państw Unii Europejskiej wydaje elektroniczne dowody tożsamości. W Polsce warstwę elektroniczną mają dokumenty paszportowe. Także uchwalona w dniu 6.8.2010 r. ustawa o dowodach osobistych w pierwotnej wersji wprowadzała warstwę elektroniczną dowodu osobistego wraz z certyfikatami podpisu osobistego, jednak w okresie vacatio legis zrezygnowano z większości jej przepisów. Wprowadzone od 1.3.2015 r. nowe dowody osobiste mają postać tradycyjną co czyni je niedostatecznie odpornymi na fałszerstwa. Poprawić sytuację może proponowane w książce wprowadzenie do dowodów osobistych identyfikacji biometrycznej oraz zmiany w rejestrach publicznych wykorzystywanych w procedurze wydawania i unieważniania dokumentów tożsamości.
Księgarnia: link

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność

Redakcja: dr Agnieszka Gryszczyńska

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

Monografia ukazuje regulację jawności zasobów rejestrowych i jej ograniczeń oraz możliwości racjonalnego wykorzystania interoperacyjności elektronicznych rejestrów publicznych. Uwzględniono w niej aktualne problemy wynikające z informatyzacji zasobów informacyjnych i stosowania środków komunikacji elektronicznej. Analizie poddano przepływ i wymianę danych między rejestrami, spełnianie przez rejestry i obsługujące je systemy teleinformatyczne minimalnych wymagań oraz zapewnianie zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Przedstawiono wpływ, jaki na jawność formalną rejestru, prywatność podmiotów podlegających wpisowi i bezpieczeństwo publiczne wywiera związane z informatyzacją znoszenie barier technicznych i organizacyjnych dostępu, a także nowe możliwości agregacji i analizy danych, pozyskiwania ich celem ponownego wykorzystywania oraz wykorzystania metod Big data. Ze względu na mnogość rejestrów i aktów prawnych, na których podstawie są prowadzone, różnorodność celów rejestrów, funkcji przez nie pełnionych, gromadzonych danych i zasad dostępu do nich, a także uwzględniając odmienny stopień ich informatyzacji wśród prezentowanych rejestrów znalazły się zarówno rejestry sądowe jak i administracyjne; zinformatyzowane i prowadzone w postaci papierowej; scentralizowane i zdecentralizowane; charakteryzujące się różnym zakresem realizacji zasady jawności formalnej, a także podlegające udostępnieniu on-line. Monografia skierowana jest zarówno do prawników, administratywistów jak i informatyków, osób zatrudnionych w podmiotach prowadzących rejestry publiczne, odpowiedzialnych za informatyzację zasobów jak i użytkowników danych rejestrowych. Książka ta może być również wykorzystywana dla celów edukacyjnych.
Księgarnia: link

Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

 

Granice między światem wirtualnym a realnym rozmywają się coraz bardziej a Internet przestaje być już tylko medium łączącym ludzi. Zdalne rozpoznawanie, lokalizowanie, analizowanie i kontrolowanie milionów obiektów możliwe jest także bez udziału człowieka. Z projektowaniem i wykorzystywaniem takich rozwiązań wiążą się nowe korzyści, ale i nowe zagrożenia. Współautorzy tej książki, uczestniczący w pracach nad modelem regulacji jawności i jej ograniczeń, analizują techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju Internetu rzeczy i Inteligentnego miasta.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia Standardy europejskie Tom XI

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor

Redaktor: prof. zw. dr hab. Cezary Mik

Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2016

W takim ujęciu prezentujemy zagadnienia jawności i jej ograniczeń. Tom 11 powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym. Jej celem jest ocena regulacji jawności i jej ograniczeń w Polsce z perspektywy standardów międzynarodowych, europejskich i krajowych wybranych państw oraz sformułowanie zaleceń legislacyjnych. W tomie znajdują się opracowania poświęcone regułom ustanowionym w ramach ONZ i pozaeuropejskich organizacji o charakterze partykularnym, w prawie Unii Europejskiej, standardach Rady Europy oraz w krajowych systemach prawnych Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Monografia zawiera analizy dotyczące gwarancji jawności, ograniczeń jawności, zagadnień instytucjonalnych i proceduralnych związanych z udostępnianiem i powtórnym wykorzystywaniem informacji oraz wytyczne legislacyjne. Całość uzupełniają wybrane materiały źródłowe.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia.Tom II. Podstawy aksjologiczne

Redakcja Naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redakcja: prof. n. dr hab. Zbigniew Cieślak
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2013

Niniejsza publikacja zawiera wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji

Redakcja Naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redakcja: prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad metodami zagwarantowania pożądanego poziomu skuteczności obowiązującej regulacji prawnej. Ich celem było wyznaczenie kierunków i pola analizy tego zagadnienia, wyeksponowanie kluczowych dla prowadzonych badań problemów, a przede wszystkim ukazanie tego, co dyskusyjne i wątpliwe.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie orzecznictwa

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Małgorzata Jaśkowska
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące dysfunkcje.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom V. Dostęp i wykorzystywanie

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: dr Agnieszka Piskorz-Ryń
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli prowadzonych przez władze publiczne oraz ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, nadużycia prawa do informacji publicznej.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VI. Struktura tajemnic

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: dr inż. Agnieszka Gryszczyńska
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromso.
Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VII. Postępowanie administracyjne

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. zw. dr hab. Czesław Martysz
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII. Postępowania sądowe

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Księgarnia: link

Jawność i jej ograniczenia. Tom IX. Zadania i kompetencje

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. W tej części znaczące miejsce zajmują kwestie związane z nowymi technologiami. Po trzecie, zagadnieniu kontroli przetwarzania i ochrony danych przez podmioty publicznej. W każdej z tych części Autorzy formułują szereg wniosków de lege ferenda dotyczących podejmowanej problematyki.
Księgarnia: link

Jawnośc i jej ograniczenia. Tom X. Przeciwdziałanie przestępczości

Redakcja naukowa: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Redaktor: prof. n. dr hab. Jarosław Majewski
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2015

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ścigania i bezpieczeństwa publicznego w warunkach szybkiego rozwoju technologii informacyjnych. Druga stanowi próbę analizy i oceny funkcjonującego w płaszczyźnie krajowej modelu karnoprawnych ograniczeń jawności w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Ostatnia część monografii dotyczy z kolei szerokiego spektrum problemów zawierających się w temacie prawnokarnej ochrony uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji.
Księgarnia: link

Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2013

Książka zawiera refleksję nad aktualnymi problemami Internetu, która jest potrzebna inżynierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbującym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjno-prawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom-internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu na co dzień.
Księgarnia: link

Leksykon tajemnic

W 50 kolejnych numerach czasopisma naukowego Monitor Prawniczy ukazują się artykuły dotyczące poszczególnych tajemnic prawnie chronionych, w tym elementów regulacji związanych z cyfryzacją i komunikacją elektroniczną. Poszczególne egzemplarze dostępne są w księgarni Wydawnicstwa C.H. Beck.
Księgarnia: link

Modele dostępu do informacji o prawie

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014

Autorzy poddają analizie aktualne problemy związane z technologizacją i globalizacją oraz udzielaniem informacji o prawie przez władze publiczne. Zajmują się też zagadnieniami modernizacji publicznego systemu informacji o prawie w Polsce oraz systemu udostępniania informacji o prawie drogą elektroniczną w wybranych krajach (Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, Stany Zjednoczone).
Księgarnia: link

Internet. Publiczne bazy danych i big data

Redakcja: prof. n. dr hab. Grażyna Szpor
Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2014

Eksplorację internetowego „oceanu danych” intensyfikują nowe rodzaje sieci i strategii połowów: metody Big data. Warto wykorzystać je także w sferze publicznej. Skoro coraz częściej źródłem wiedzy stają się rozproszone zasoby informacyjne, to należy też ponownie rozważyć dylematy związane z zakresem centralizacji, dostępności on-line i finansowania kosztownych publicznych baz danych.
Księgarnia: link